Postgraduate Forum: Tomasz Kania

Tomasz Kania

Monday 04 November 2013, 1400-1500
A54, Postgraduate Statistics Centre Lecture Theatre

The Johnson-Lindenstrauss space