Category A    Press: Reportage

(Note: Some texts may be shortened)

A01

da4 qiang2 nei4 wai4--bei3 jing1 shi4 jian1 yu4 ji4 shi2san1) tian2 zhen1 ying3 nan2 fang1 zhou1 mo4di4359qi1 di4 er4 ban3

A02

. " zhe4 duan4 li4 shi3 wo3 zuo4 zheng4"--a1 pei4 ?? a1 wang4 jin4 mei3 can1 guan1 xi1 zang4 dang3 an4 guan3 wen1 min3 huang2 bao3 fu2 duan4 ji4 yu3 xin1 hua2 she41991nian2yue4ri4 bo1 fa1

. mian2 hua1 gu1 niang2 chu1 jia4 ji4 peng2 tong2 ju4 zhou1 chun1 fang1 wang2 shu4 zhuang4 1990nian212yue418ri4he2 bei3 jing1 ji4 ri4 bao4

. qian4 zhai4 huan2 fang2 di4 yi1 zong1--guo2 nei4 dai4 kuan3 di3 ya1 fang2 chan3 gong1 kai1 pai1 mai4 xian4 chang2 jian4 wen2 he2 hai3 yan4 1991nian2yue416ri4jing1 ji4 ri4 bao4

. wan4 li3 yuan2 yue4 liu2 dong1 chang1 chen2 xiao3 1990nian210yue414ri4zhong1 guo2 shi2 you2 bao4

A03

. 31jie4 guo2 ji4 shu4 xue2 ao4 sai4 jin1 pai2 de5 zhu3 zhou1 tong2 zhong1 yu4 nan4 ti2xian1 hua1 bu4 zhi1 song4 gei3 shei2 li3 jun1 1990nian2yue423ri4wu3 gang1 gong1 ren2 bao4

. te4 bie2 song4 xing2--luu3 hong2 bin1 yi2 chan3 li2 kai1 ai4 guo2 cun1 shi2 de5 yi1 mu4 song4 ji4 min2 1990nian212yue424ri4da4 zhong4 ri4 bao4

. cong2 shi2 wu3 ceng2 lou2 shang4 xiao3 liu2 shuai4 yi4 wai4 zhui4 xia4 ren4 zhi4 qing4 shuang1 shou3 jie1 luo4 tong2 qiu1 hong2 bo1 chen2 wei2 guang1 1990nian2yue411ri4bei3 jing1 ri4 bao4

. " zhong1 guo2 di4 yi1 che1" yan3tian1 xia4 di4 yi1 nan2 zhuang1 dian4 yi1 1991nian2yue4ri4guang1 ming2 ri4 bao4

A04

. di4 zhen4 fa1 sheng1 zhi1 hou4 ma3 ying4 shan1 sun1 zhu4 hai3dang3 zhou1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhao3" lei2 feng1" tang2 chuan2 lin2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zui4 hou4 de5 ai4--ji4 wo3 guo2 da4 lu4 shou3 jia1" lin2 zhong1 guan1 huai2 yi1 yuan4" guo1 li3 hua2 jiang1 wei2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A05

. jie2 hou4 ba1 ge2 da2 zhu1 shao3 hua2jiang1 ya4 ping2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhan4 hou4 ke1 wei1 te4 jian4 wen2 guo1 xiao3 yong3 zhu1 jie4 fei1 zhang1 xun2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. fang3 jie2 hou4 ke1 wei1 te4 da4 xue2 guo1 xiao3 yong3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. yi3 shen1 xun4 zhi2──ji4 bu4 xing4 yu4 nan4 de5 lan2 zhan1 bu4 zhang3 li3 zheng4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. a1 lian2 qiu2 pai4 yi1 liao2 dui4 qian2 wang3 ke1 wei1 te4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A06

qing2 ye3 tao1 tao1 shui3 ye3 tao1 tao1--lai2 zi4 he2 fei2 zai1 qu1 de5 bao4 gao4 fan4 jia1 an1 nan2 fang1 zhou1 mo4di4390qi1 di4 yi1san1 ban3

A07

. " cang1 geng3 zu3"--ji2 dai4 zhi4 li3 de5 xin1 nan2 ti2 1991nian2yue426ri4zhong1 guo2 ji1 dian4 bao4

. sheng1 si3 bei4 wang4 lu4 1991nian2yue410ri4dian4 zi5 shang1 bao4

A08

. " chang2 hong2 xian4 xiang4"--lai2 zi4 guo2 ying2 zhang3 hong2 ji1 qi4 han3 de5 bao4 dao4 zhi1 yi1 1991nian2yue4ri4 zhi4yue4ri4zhong1 guo2 dian4 zi5 bao4

. jing4 zheng1 qi3 zhi3 zai4 shang1 chang2--" guo2 ji4 xiao1 fei4 zhe3 quan2 yi4 ri4" bei3 jing1 xi1 dan1 jie1 tou2 jian4 wen2 1991nian2yue427ri4zhong1 guo2 dian4 zi5 bao4

. shang1 pin3 jing1 ji4 de5 hu1 huan4 1991nian2yue430ri4dian4 zi5 shang1 bao4

A09

ren2 min2 hu1 huan4 jiao1 yu4 lu4 mu4 qing1 feng2 jian4 zhou1 yuan2 xin1 hua2 she41990nian2yue4ri4 bo1 fa1

A10

feng4 xian4 ?? zhi4 ai4 ?? zhen1 qing2 cao2 zheng4 hou4 yu2 lian2 rong2 sun1 gang1 1991nian2yue4ri4zhong1 guo2 qi4 che1 bao4

A11

. bai3 jia1 san1 zi1 qi4 ye4 diao4 cha2 biao3 ming2zai4 hua2 tou2 zi1 da4 you3 ke3 wei2 lu4 guo2 yuan2zhang1 wei3 di4zhou1 zheng4 ping2 xin1 hua2 she4 dui4 wai4 bu41990nian2yue414ri4 bo1 fa1

. zai4 mao2 ze2 dong1 dan4 chen298zhou1 nian2 zhe4 yi1 tian1 ge2 ming4 sheng4 di4 yan2 an1 wu2 tie3 lu4 de5 li4 shi3 jie2 shu4 zhao4 zhong1 yong1 wang2 fa1 li4 1991nian212yue426ri4ren2 min2 tie3 dao4 bao4

. rong2 cheng2 yu2 min2 kua4 guo2 gan3 ji2 zhong1 guo2 huo2 yu2 beng4 shang4 ri4 ben3 zao3 shi4 wang2 yue4 zhi1 xing2 fei1 wei1 hai3 ren2 min2 guang3 bo1 dian4 tai21991nian2yue4ri4 bo1 fa1

. 26.94mi3liu4 shi2 nian2 qian2 san1 zhen4 jin4 cheng2 ze2 guo2 kan4 jin1 ri4--wu3 han4 bai3 li3 chang2 ti2 wei2 ran2 suo3 da4 jiang1 peng2 xiao3 wang1 yang2 1991nian2yue413ri4hu2 bei3 ri4 bao4

A12

. hong2 shui3 wei2 kun4 shi2 er4 zhou4 ye4 shi2 wan4 zai1 min2 sheng1 ji4 ru2 he2 liu2 zhi4 lang4 qian2 ji2 shou4 1990nian2yue424ri4zhe4 jiang1 ri4 bao4

. " liu2 dai4 xia4 ci4 shen3 yi4"--ji4 shi4 ren2 da4 chang2 wei3 hui4 guan1 yu2 cheng2 shi4 gui1 hua2 guan3 li3 tiao2 li4 de5 tao3 lun4 ding1 zhu4 1990nian2yue420ri4chang2 chun1 ri4 bao4

. chang2 an1 tian2 tou2 chu1 xian4" zhao1 shou3 ting2" nong2 ji1 lao2 wu4 fu2 wu4 zai4 qiu1 bo1 zhong1 fa1 hui1 zuo4 yong4 zhang1 bao3 gui4 1990nian210yue411ri4xia2 xi1 ri4 bao4

. qing2 man3 ji4 nian4 tang2 chen2 gang1 1990nian212yue427ri4xin1 hua2 ri4 bao4

A13

. ba1 ba3 yin2 hu2 cheng2 guan1 sen1 1991nian2yue423ri4jiang1 xi1 ri4 bao4

. wu2 ming2 shan1 shang4 de5 shen1 qing2 liu2 xian1 qin2 zhao4 yu4 sheng1 1990nian2yue427ri4zhong1 guo2 qing1 nian2 bao4

. fu4 shi4 zhang3 cha2 wei4 sheng1 qian2 hou4 gan1 gu3 1990nian2yue4ri4jie3 fang4 ri4 bao4

. qiang3 kuan3 da4 dao4 cheng2 guo4 jie1 shu3 dang1 chang2 bei4 qin2 liu2 ji2 lin2 hu2 sheng4 tang2 1990nian2yue418ri4hu2 bei3 ri4 bao4

A14

. di445tiao2 he2 li3 hua4 jian4 yi4 zhou1 wei2 long2 ye4 yu4 cheng2 sun1 yong3 jun1 1991nian2yue4ri4gong1 ren2 ri4 bao4

. " ye3 xu3 wo3 yong3 yuan3 zhi1 you3sui4 le5" tian2 dan1 li3 gang1 1990nian212yue412ri4shen3 yang2 ri4 bao4

. nong2 yi4 shi1 bei4" kun4" liu2 zhuang1 zi5 yong3 mao4 jing3 sheng1 ming2 dong1 1991nian2yue418ri4nong2 min2 ri4 bao4

. guang3 xi1 dian4 zi5 shang1 chang2 li3 de5 xin1 xian1 shi4 22ming2 da4 xue2 bi4 ye4 sheng1 zhan4 gui4 tai2 fei1 tong2 fan2 xiang3 yu2 qi3 xiang2 1991nian2yue416ri4guang3 xi1 ri4 bao4

A15

. qiang3" la4 ji2" yu2 wen2 jiang1 1990nian210yue422ri4liao2 zhu4 ri4 bao4

. guang3 zhou1 huo3 che1 zhan4 mai3 piao4 ji4 guan1 jian4 1990nian2yue411ri4nan2 fang1 ri4 bao4

. cheng2 du1 ji4 hua2 jing1 ji4 hui4 que1 xi2 liu1 hao4 zhe3 zhong4 shi4 zheng4 fu3 tong1 bao4 pi1 ping2 bing4 kou4 fa1 mu4 biao1 jiang3 e4 hua2 liang2 1990nian212yue425ri4si4 chuan1 ri4 bao4

. yao2 bao1 gei3 sheng3 wei3 shu1 ji4 xie3 xin4 tang2 ceng2 xiao4 1991nian2yue413ri4hu2 nan2 ri4 bao4

A16

. lao2 mo2 hui2 jia1 guo4 jie2 le5 you2 jun1 xiong2 zhou1 jun1 jun1 1991nian2yue4ri4ren2 min2 tie3 dao4 bao4

. zuo2 tian1 fa1 sheng1 zai4 bei3 jiao1 qu1 zhao1 dai4 suo3 de5 yi1 duan4 jia1 hua4 ceng2 feng1 yan4 li3 yu4 feng1 1990nian2yue4ri4tian1 jin1 ri4 bao4

. bai3 ming2 xue2 sheng1 wei2 he2 huan2 zai4 lu4 tian1 shang4 ke4 yu4 ren2 shao4 hong2 1990nian210yue430ri4qing1 hai3 ri4 bao4

. jiao1 yu4 lu4 mu4 qian2 de5 zhu3 tuo1 du4 shi2 guo2 guo1 xian4 wen2 1990nian2yue430ri4he2 nan2 ri4 bao4

A17

ru2 yan2 shi1 si4 zheng1 you3──yun2 nan2 bian1 fang2 mou3 tuan2 er4 lian2 lian2 zhang3 yang2 xue2 zong1 dai4 bing1 ji4 shi4 hu2 xue2 qing1 ceng2 xiang2 rong2 1991nian2yue4ri4jie3 fang4 jun1 bao4

A18

. nan2 gong1 shi4 wei3 shu1 ji4 lian2 xu4 zhuan3 le5 san1 ge4 xiang1 zhen4 zheng1 qiu2 yi4 jian4shou1 shang4 lai2 de5 shi4 yi1 luo2 kuang1 de5 hao3 huo2ju1 ran2 mei2 you3 yi1 tiao2" mao2 bing4" liu2 xiu4 li3 guo2 yu2 li3 shi4 qiang2 1991nian2yue429ri4he2 bei3 ri4 bao4

. chang2 long2 cheng2 zhen4 gou4 zheng4 quan4--1990nian2 guo2 ku4 quan4 zai4 hu4 shou3 ci4 shang4 shi4 fa1 xing2 ji4 ying4 ting2 an1 1990nian2yue420ri4wen2 hui4 bao4

. mao4 yu3 zhui1" lao3 jiao1" li3 mu4 sheng1 jia3 ai4 lan2 1991nian2yue4ri4jing1 ji4 ri4 bao4

. " yi1 lu4 luu4 deng1"--ya4 yun4 hui4 qian2 chang2 an1 jie1 wen4 lu4 ji4 yu4 guo2 ying1 1990nian2yue419ri4guang1 ming2 ri4 bao4

A19

. si4 chuan1 da4 li4 tui1 guang3 ji4 suan4 ji1 ji4 shu4 huo4 yi4 yi1 dian3 wu3 yi4 duo1 yuan2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhe4 jiang1 sheng3 nong2 ye4 yin2 hang2 xin4 yong4 she4 duo1 fang1 ti2 gong4 nong2 ye4 sheng1 chan3 suo3 xu1 zi1 jin1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hei1 long2 jiang1 sheng3 yi1 bai3 san1 shi2 liu4 jia1 gu2 gan4 qi4 ye4 tong2 ge4 ji2 zheng4 fu3 que4 li4" shuang1 bao3" ze2 ren4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. jiang1 xi1 sheng3 jin1 nian2 nong2 ye4 tou2 ru4 bi3 qu4 nian2 zeng1 jia1??yi4 yuan2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. shi4 chang2 pi2 ruan3 ren2 bu4 ruan3 qi4 ye4 tian1 di4 zhao4 yang4 kuan1 he2 tian1 wen2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. ji4 dong1 you2 tian2 qu4 nian2 chan3 you230wan4 tun2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A20

. lai2 zi4 han4 zheng4 jie1 de5 xin1 sheng1 liu2 han4 ping2 yang2 zheng4 wen2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhu3 ren2 weng1 jing1 shen2 zhu4 jiu4 de5" feng1 bei1"──an1 gang1 zi4 chou2 zi1 jin1 jian4 cheng280wan4 tun2 bo2 ban3 leng3 lian2 zha2 ji1 zu3 ji4 shi2 chen2 guang1 ming2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A21

. sa4 ma3 lan2 qi2 zan4 yang2 mo4 er3 ben3 shen1 qing3 ju3 ban4 ao4 yun4 hui4 de5 zhun3 bei4 gong1 zuo4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. guang3 dong1 dui4 huo4 di4 shi2 er4 jie4 sheng3 gang3 bei1 zu2 qiu2 sai4 shou3 chang2 xing1 li4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhong1 guo2 zu2 qiu2 dui4 zhan4 xing1 xiang1 gang3 dui4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. wo3 xuan3 shou3 huo4 you2 ni2 ke4 si1 yu3 qiu2 sai4 nuu3 dan1 qian2 san1 ming2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. min2 zu2 ti3 yu4 de5 jin1 tian1 yang1 zhen1 wang2 yong3 zhi4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. jiang1 ze2 min2 tong2 zhi4 kan4 wang4 yun4 dong4 yuan2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A22

. jin1 men2 xin1 yi1 guai4 pai2 dui4 mai3 xian2 cai4 zhang1 jun1 1991nian2yue4ri4zhong1 guo2 shang1 bao4

. hei1 long2 jiang1 shang4 guo4 huo4 mang2 wang2 zeng1 xiang2 1991nian2yue414ri4hei1 long2 jiang1 ri4 bao4

. lin2 he2 jie1 tou2 you4 yi1 jing3 qu2 cheng2 yin4 1991nian2yue420ri4nei4 meng2 gu3 ri4 bao4

. xiao4 yi4 xie3 zai4 lian3 shang4 kuang4 jian4 1991nian2yue4ri4xin1 jiang1 ri4 bao4

A23

. guo2 ji4 xing2 shi4 yi1 zhou1》(1yue422ri4 zhi428ri4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. bei3 yue1 huan1 ying2 su1 ji4 hua2 cong2 dong1 ou1 che4 jun1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. mi4 te4 lang3 chong2 shen1 jian4 li4 ou1 zhou1 lian2 meng2 de5 she4 xiang3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hai3 di4 xuan1 bu4 qu3 xiao1 jie4 yan2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. mei3 guo2 fu4 zong3 tong3 dao4 la1 mei3 xiu1 bu3 yu3 la1 mei3 guo2 jia1 de5 guan1 xi4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. ba1 jie3 zu3 zhi1 zhu4 tu2 dai4 biao3 tong2 su1 da4 shi3 hui4 tan2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. mo4 xi1 ge1 zong3 tong3 qiang2 diao4 yao4 jia1 qiang2 yu3 pu2 tao2 ya2 de5 jing1 ji4 lian2 xi4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hong2 du1 la1 si1 xin1 zong3 tong3 xuan1 shi4 jiu4 zhi2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhong1 guo2 xin1 ren4 da4 shi3 xiang4 yue1 dan4 guo2 wang2 di4 jiao1 guo2 shu1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

10. yin4 du4 yao4 qiu2ming2 wai4 guo2 ji4 zhe3 li2 kai1 ke4 shen2 mi3 er3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A24

. wo3 guo2 wei2 yi1 de5 hua4 gong1 ye4 ti3 ma3 tou2 you2 shan1 ma3 tou2 xing2 cheng2 gui1 mo2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hu2 nan2 sheng3 cha2 ye4 shui3 guo3 sheng1 chan3 xiang4 gao1 zhi2 liang4 duo1 pin3 zhong4 fang1 xiang4 fa1 zhan3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. " yao4 qian2 shu4" bian4 cheng2 le5" yao2 qian2 shu4" liao2 zhu4 di1 chan3 guo3 yuan2 gai3 zao4 huo4 da4 mian4 ji1 cheng2 gong1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. guo2 ying2 zhang3 qing1 shui3 guo3 chang2 yu3 nong2 min2 lian2 ying2 kai1 fa1 huang1 shan1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. xiao1 shou4──gong1 han3 de5" di4 yi1 che1 jian1" xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. shan1 xi1 sheng3 tie3 lu41989nian2 fa1 yun4 mei2 tan4 jin4 liang3 yi4 tun2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A25

. yuan4 la1 sa4 geng4 jia1 jie2 jing4 li3 xing2 yun2 1991nian2yue421ri4xi1 zang4 ri4 bao4

. ge4 ti3 hu4 dai4 shang4 xing1 ji2 xiong1 zhang1 zhang1 xing4 shun4 zhu1 yu4 qing1 1990nian2yue431ri4fa3 zhi4 ri4 bao4

. " quan2 min2" zhi2 gong1 he2 wei2" ma3 lu4 tian1 shi3" niu3 wen2 xin1 1990nian211yue423ri4zhong1 hua2 gong1 shang1 shi2 bao4

. nong2 min2 kao3 sheng3 zhang3 zhai2 cui4 ming2 wang2 rong2 1991nian2yue4ri4shan1 xi1 ri4 bao4

. feng1 si3 kou3 dai4 huo2 er2 bu4 luan4 mu4 xian2 jing4 1991nian2yue420ri4 tian1 jin1jin1 wan3 bao4

A26

. jing1 cheng2 zui4 gao1 dian3 feng1 er2 song4 wen4 hou4 li3 li4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. tian1 jin1 shi4 dian4 ying3 gong1 si1 jian1 chi2 xiang4 guan1 zhong4 tui1 jian4 you2 xiu4 ying3 pian4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhong1 guo2 ke1 ji4 da4 xue2 zai4 shi4 jie4 ke1 ji4 qian2 yan2 pin2 jie2 shuo4 guo3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. shang4 hai3 yan3 chu1 gong1 si1 zai4 wen2 hua4 shi4 chang2 shang4 nu3 li4 fa1 hui1 zhu3 qu2 dao4 zuo4 yong4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hang2 zhou1 yi1 jian4 guo2 bao3" wan2 bi4 gui1 zhao4" xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A27

. bing1 tuan2 qi4 che1 chu1 kou3 la5 meng4 qing4 xin1 1991nian2yue4ri4xin1 jiang1 jun1 ken3 bao4

. zhi1 shi2 bu4 hui4 bian3 zhi2--" bei3 jing191te4 jia4 shu1 shi4" di4 yi1 tian1 ma3 guo2 cang1 1991nian2yue4ri4xin1 wen2 chu1 ban3 bao4

. qi4 ye4 kai1 qiao4 hao3 qu4 chu4--zuo2 ri4 kai1 ye4 de5 shou3 jia1 zhuan1 li4 shi4 chang2 jian4 wen2 yang2 xiao3 xuan1 1991nian2yue422ri4bei3 jing1 ri4 bao4

. sheng3 wei3 shu1 ji4 xin1" jia1 gui1" zhu4 jia1 fu4 he2 he2 min2 zhao4 quan2 1991nian2yue419ri4he2 fei2 wan3 bao4

. rang4" bu4 he2 ge2" han3 chang2 liang4 xiang4 zhang1 chi2 jian1 1991nian2yue4ri4jing1 ji4 can1 kao3

A28

. wai4 ke1 shou3 shu4 bu4 yong4 zhen1 xian4 feng2 he2 xin1 xing2" shang1 kou3 la1 he2 jiao1 bu4" wen4 shi4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. wo3 guo2 jiang1 zai4 jiu3 shi2 nian2 dai4 ji1 ben3 xiao1 mie4 ma2 feng1 bing4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhe4 jiang1 yan2 jiu4 cheng2 gong1 yu4 ce4 xin1 zang4 bing4 cu4 si3 de5 xin1 fang1 fa3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. " qiang2 zhuang4 ling2" zhi4 liao2 xiao3 er2 yan4 shi2 you3 xian3 zhu4 xiao4 guo3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. wo3 guo2 shou3 ci4 jin4 xing2 da4 qu1 yu4 pu3 tong1 ren2 qun2 yi2 chuan2 he2 liu2 xing2 bing4 xue2 diao4 cha2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. qiu2 yi1 zhi3 nan2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. ying1 guo2 yi1 sheng1 wei2 tai1 er2 zuo4 xin1 zang4 shou3 shu4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A29

. zhe4 li3 shi4 chang2 jing4 qiao3 qiao3--quan2 guo2 zheng4 quan4 jiao1 yi4 zi4 dong4 bao4 jia4 xi4 tong3 kai1 tong1 jiao1 yi4 di4 yi1 tian1 liu2 min3 1990nian212yue411ri4jin1 rong2 shi2 bao4

. " huang2 pai2" pu4 guang1 liu2 zhen4 1991nian2yue4ri4xia2 xi1 ri4 bao4

. shi4 zhu3 han3 sheng1 fu3 luo4 liang3 ming2 min2 jing3 yi3 dao4 zheng4 xun4 1991nian2yue415ri4yang2 cheng2 wan3 bao4

. qian1 chuan2 di2 sheng1 wan4 jia1 yu2 huo3 liang3 an4 yu2 min2 gong4 ying2 sheng4 huo3 yang2 yong3 kang1 chen2 xue2 dong1 chen2 qing1 hua2 1991nian2yue4ri4qian2 jiang1 wan3 bao4

. shan1 xiang1 nong2 min2 zuo4 fei1 ji1 yao2 zhi4 ping2 1990nian210yue420ri4 he2 nan2jiao1 zuo4 ri4 bao4

A30

. xin1 bi3 chao2 zhuang4qing2 ban4 hong2 sheng1 lin2 nan2 xu3 jing1 long2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. guang1 ming2 shi3 chen2 hu2 hong2 wei3 mao2 jiang1 qing1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. tie3 lu4 ju2 chang2 zuo4 che1 chi1 he2 fan4 liu2 ying1 gui4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

A31

. ting1 ju2 chang2 chu2 xi4 xue3 di4 hu4 ban1 che1 cheng2 xiao4 1991nian2yue412ri4zhong1 guo2 jiao1 tong1 bao4

. tai2 bei3 hui4 qi2 sheng1 qi3 de5 na3 yi1 ke4 sun1 yi1 jiang1 1990nian2yue421ri4hua2 sheng1 bao4

. sun1 li3 cun1 de5" liang4 yi1 sai4 bei4 hui4" run4 min2 hu3 qiao2 wen2 jie2 1990nian2yue429ri4zhong1 guo2 fu4 nuu3 bao4

. " hong2 deng1" zai4 liang4 sheng4 kuang4 jing1 ren2--ji4 zhong1 guo2 jing1 ju4 yuan4 yan3 chu1 ge2 ming4 xian4 dai4 jing1 ju4hong2 deng1 ji4 luo2 mu4 ma3 wei4 an1 1990nian212yue412ri4zhong1 guo2 wen2 hua4 bao4

. hai3 kou3" wu2 gui3 huo3 che1 zhan4" kai1 tong1 jian4 wen2 liu2 xi2 1990nian2yue416ri4hai3 nan2 ri4 bao4

A32

dong1 fang1 feng1 lai2 man3 yan3 chun1--deng4 xiao3 ping2 tong2 zhi4 zai4 shen1 zun4 ji4 shi2 chen2 xi2 tian1 1992nian2yue426ri4shen1 zun4 te4 qu1 bao4

A33

. nan2 pu3 da4 qiao2 cheng2 wei2 shang4 hai3 ren2 min2 xin1 zhong1 de5 feng1 bei1 shang4 hai3 dian4 shi4 tai21991wu311yue420ri4

. qian2 xue2 sen1 de5 san1 ci4 ji1 dong4 liu2 zhen4 min3 zhong1 yang1 ren2 min2 guang3 bo1 dian4 tai2199l shou310yue417ri4

. zong3 shu1 ji4 xia4 kuang4 jing3 hui4 jin1 yi4 xin1 hua2 she4 tai4 yuan21990nian2yue429ri4 dian4

A34

xiang4 lei2 feng1 na3 yang4 zuo4 ren2 xiang4 jiao1 yu4 lu4 na3 yang4 zuo4" guan1"--ji4 shen3 yang2 jun1 qu1 mou3 pao4 bing1 tuan2 can1 mou2 zhang3 su1 zhu4 wu3 pei2 zhen1 bi4 guo2 chang1 wang2 he2 ping2 1991nian2yue4ri4ren2 min2 ri4 bao4

A35

. " dong1 bei3 xian4 xiang4" yin3 qi3 ge4 fang1 guan1 zhu4 zhao4 yu4 qing4 liu2 guang3 jun1 ma3 yi4 xin1 hua2 du4 bei3 jing11991nian2yue420ri4 dian4

. jin1 pai2 bu2 shi4 ming2 pai2 liu2 xin1 xin1 he2 da4 xin1 1991nian2yue424ri4jing1 ji4 can1 kao3 bao4

A36

xing3 lai2tong2 ling2!--jin3 yi3 ci3 wen2 can1 jia1" li3 si1 lu4zhua1 luo4 shi2ben1 xiao3 kang1" da4 tao3 lun4 gong1 sheng1 1991nian211yue411ri4tong2 ling2 bao4

A37

. bu3 shang4 shi4 chang2 yi4 shi2 zhe4 yi1 ke4 dai4 xi2 xin1 men2 fang1 yu4 liao2 zhu4 ren2 min2 guang3 bo1 dian4 tai21991nian212yue427ri4

. " dou4 ji1" shang4 hai3 tan1--zhe4 shi4 yi1 chang2 yi4 yi4 zai4 xing1 fu4 zhi1 wai4 de5 jing4 zheng1 qian2 pei2 jian1 li3 hao4 ming2 1991nian2yue422ri4gong1 ren2 ri4 bao4

A38

zhen1 zheng4 de5" mi4 mi4 wu3 qi4"--qi2 lu3 ji4 xing2 zhi1 yi1 fan4 jing4 li4 1991nian2yue411ri4jing1 ji4 ri4 bao4

A39

. zhan4 huo3 ying4 hong2 ba1 ge2 da2 ye4 kong1 zheng4 ruo4 lin2 1991nian2yue418ri4wen2 hui4 bao4

. kuang4 jing3 xia4 de5 nian2 chu1 yi1 li3 er2 liang4 1991nian2yue417ri4ren2 min2 ri4 bao4

A40

. shang1 ye4 bu4 zhang3 mai3 xie2 shang4 dang4 ji4 chen2 yun2 xin1 hua2 she4 bei3 jing11990nian2yue411ri4 dian4

. yi1 ge4 zhi2 de5 guo2 ying2 da4 zhong1 xing2 qi4 ye4 zhong4 shi4 de5 wen4 ti2--jiang1 zong3 shu1 ji4 yu3 mei2 kuang4 gong1 ren2 yi1 xi2 tan2 xu2 sai4 tian2 bao3 gui4 zhu4 xia4 dian4 shi4 tai2zhong1 yang1 dian4 shi4 tai21991nian2yue420ri4

. ban4 ge4 shi4 ji4 hou4 de5 ju4 hui4 meng4 xiao3 yun2 1991nian2yue4ri4ren2 min2 ri4 bao4

. yu3 zhong1 qing2 zhang1 gen1 guo2 wang2 li3 kuang4 1991nian2yue418ri4ren2 min2 ri4 bao4

A41

bian4 hua4 jiu4 zai4 ni3 de5 shen1 bian1--cong2 yi1 shi2 zhu4 xing2 kan4 zhong1 guo2 meng4 xiao3 yun2 1991nian2yue4ri4ren2 min2 ri4 bao4

A42

shi4 jie4 ge2 ju2 ji2 ju4 bian4 hua4 wang2 chong2 jie2 xin1 hua2 she4 bei3 jing11990nian212yue418ri4 dian4

A43

shi2 yi4 yuan2 da4 pian4 ju2 de5 po4 chan3 zheng4 qing4 qiu2 chen2 wei2 fo2 1993nian2yue4yue4ren2 min2 ri4 bao4

A44

. ying4 yong4 dian4 zi5 xin4 xi2 ji4 shu4 cu4 jin4 guo2 min2 jing1 ji4 xiang4 ji2 yue1 xing2 zhuan3 bian4 zhang1 fu4 liang2 1991nian2yue413ri4zhong1 guo2 dian4 zi5 bao4

. shao3 jing4 zheng1 bi4 xi1 jing4--nan2 jing1 gao1 neng2 ji4 suan4 ji1 suo3 kai1 tuo4 shi4 chang2 de5 xin1 si1 wei2 gao1 li4 hua2 1991nian2yue4ri4ji4 suan4 ji1 shi4 jie4

. " chen2 yi4" xue2 dian4 nao3--hua2 yuan3 dian4 nao3 ke1 ji4 nong2 shi4 te4 xie3 liu2 jiu3 ru2 1991nian2yue4ri4ji4 suan4 ji1 shi4 jie4bao4