Category B    Press: Editorials

(Note: Some texts may be shortened)

B01

. huan3 jie3 nan2 bei3 mao2 dun4 de5 chu1 lu4 he2 zai4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. ou1 zhou1 jing1 ji4 qu1 tan2 pan4 bu4 luu3 wei2 jian1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hai3 bu4 nei4 ge2 qian2 tu2 xian3 jun4 zhang1 huan4 li4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

B02

. ri4 su1 liang3 guo2 neng2 zhao3 dao4 gai3 shan4 guan1 xi4 de5 tuo3 xie2 dian3 ma5 jiang3 yu4 zhe4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhong1 shan1 fang3 mei3 he2 hai3 wan1 zhan4 hou4 ri4 wai4 jiao1 xin1 dong4 xiang4 jiang3 yu4 zhe4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. mei3 yuan2 jian1 ting3 de5 bei4 jing3 ji2 zou3 xiang4 wang2 da4 jun1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

B03

. fa3 mei3 shou3 nao3 hui4 wu4 yu3 zhong1 dong1 zhan4 hou4 he2 ping2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. jie3 ling2 huan2 xu1 xi4 ling2 ren2──an1 ge1 la1 chong2 xian4 he2 ping2 xi1 wang4 liu2 shang4 yang2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. an1 li3 hui4 tao3 lun4 ting2 huo3 jue2 yi4 mian4 lin2 san1 ge4 you3 zheng1 yi4 de5 wen4 ti2 qian2 wen2 rong2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

B04

. ou1 gong4 ti3 de5 yi1 ci4 zhong4 yao4 hui4 yi4 wang2 sheng1 liang2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. "2+4hui4 yi4" dan4 sheng1 he2" xiao1 shi1" de5 qi3 shi4 hu2 xu4 dong1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hai3 bu4 wei2 he2 cong1 mang2 chu1 fang3 mei3 guo2 jiang3 yu4 zhe4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

B05

. de2 guo2 tong3 yi1 wen4 ti2 kun4 rao3 ou1 gong4 ti3 yang2 yuan2 hua2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hai3 bu4 zu3 ge2 kun4 nan2 shuo1 ming2 liao3 shi2 yao1 wang2 da4 jun1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hai3 bu4 nei4 ge2 mian4 lin2 san1 da4 ke4 ti2 wang2 da4 jun1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

B06

. bei3 yue1 he2 hua2 yue1" kai1 fang4 tian1 kong1" hui4 yi4 yuan2 rong2 sheng1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. man4 de2 la1 huo4 shi4 shi4 nan2 fei1 ren2 min2 dou4 zheng1 de5 zhong4 da4 xing1 li4 chen2 hao2 gao1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. ming2 bu4 fu2 shi2 de5 che4 jun1 fang1 an4 li2 neng2 qing1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

B07

. tong2 men2 yi4 hu4 mao4 he2 shen2 li2 li2 neng2 qing1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. nan2 chan3 de5 yu4 suan4 guo1 yong3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. xin1 xing2 shi4 xia4 bei3 yue1 mian4 lin2 de5 wen4 ti2 yang2 yuan2 hua2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

B08

. an1 ge1 la1 guo2 nei4 ju2 shi4 wei2 he2 zou4 ran2 e4 hua4 li3 fu2 xiang2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. ri4 ben3 chao2 ye3 shi4 li4 zai4 ci4 jiao4 liang4──ri4 ben3 zhong4 yi4 yuan4 xuan3 ju3 qian2 xing2 shi4 qian3 xi1 wang2 da4 jun1 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. hua2 er3 jie1 zou3 gang1 si1 xue1 li4 min3 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

B09

. xi1 wang4 jiu4 cun2 zai4 yu2 ke4 fu2 kun4 nan2 zhi1 zhong1 --you2 tian2 wen3 chan3 tan2yi1 fang1 zhang4 ruo4 yu2 tong2 sheng1 lu4 yuan2 1991nian2-yue4zhong1 yuan2 shi2 you2 bao4

. qian2 li4 jiu4 cun2 zai4 yu2 fu4 za2 bian4 hua4 zhi1 zhong1--you2 tian2 wen3 chan3 tan2er4 fang1 zhang4 ruo4 yu2 tong2 sheng1 lu4 yuan2 1991nian2-yue4zhong1 yuan2 shi2 you2 bao4

. tu2 po4 jiu4 cun2 zai4 yu2 gu4 shou3 zhi1 zhong1--you2 tian2 wen3 chan3 tan2san1 fang1 zhang4 ruo4 yu2 tong2 sheng1 lu4 yuan2 1991nian2-yue4zhong1 yuan2 shi2 you2 bao4

. kai1 fa1 gao1 shui3 ping2 cun2 zai4 yu2 ke1 ji4 jin4 bu4 zhi1 zhong1 --you2 tian2 wen3 chan3 tan2wu3 fang1 zhang4 ruo4 yu2 tong2 sheng1 lu4 yuan2 1991nian2-yue4zhong1 yuan2 shi2 you2 bao4

B10

. zhu2 bu4 shi2 xian4 zhu4 fang2 shang1 pin3 hua4 1991nian2yue4bo2 hai3 shi2 you2 bao4

. ba3 ke1 ji4 zhuan3 hua4 qing3 dao4 shuai4 wei4 shang4 1991nian212yue428ri4zhong1 yuan2 shi2 you2 bao4

B11

. wen3 ding4 dong1 bu4 fa1 zhan3 xi1 bu4--zai4 lun4 wei2 shi2 xian4 shi2 you2 gong1 ye4 san1 da4 zhan4 lue4 er2 fen4 dou4 1991nian2yue4zhong1 guo2 shi2 you2 bao4

. zhua1 hao3 duo1 zhong4 jing1 ying2 zeng1 qiang2 zi4 wo3 fa1 zhan3 neng2 li4--san1 lun4 wei2 shi2 xian4 shi2 you2 gong1 ye4 san1 da4 zhan4 lue4 er2 fen4 dou4 1991nian2yue4zhong1 guo2 shi2 you2 bao4

. zai4 can1 yu3 guo2 ji4 jing4 zheng1 zhong1 zhuang4 da4 zi4 ji3--si4 lun4 wei2 shi2 xian4 shi2 you2 gong1 ye4 san1 da4 zhan4 lue4 er2 fen4 dou4 1991nian2yue4zhong1 guo2 shi2 you2 bao4

B12

. che1 zhan4ma3 tou2 wen4 shi4 chu3 zhi2 tong1 dian4 hua4 he2 shi2 zhuang1 chen2 xiu1 cheng2 1992nian2yue427ri4chang2 jiang1 ri4 bao4

. " da4 guo1 fan4" bu2 shi4 hua4 jie3 mao2 dun4 de5 ban4 fa3 wang1 yi4 qun2 1990nian210yue421ri4chang2 jiang1 ri4 bao4

. wen3 ding4 shi4 wei2 le5 fa1 zhan3 zhao4 zhen4 yu3 1991nian2yue4ri4chang2 jiang1 ri4 bao4

B13

. wen2 hua4 jie1 de5 hu1 huan4 mou2 fang1 jie2 1990nian212yue422ri4chang2 jiang1 ri4 bao4

. jin1 yu2 gang1 zhong1 de5 sheng1 tai4 xue2 yang2 yu4 xin1 1989nian2yue420ri4chang2 jiang1 ri4 bao4

. jing1 cheng2 zhou1 mo4 bao4 huo3 bao4 de5 hao3 jing3 bu4 chang2 ye4 zi5 1993nian2yue419ri4chang2 jiang1 ri4 bao4

. guo2 ying2 lun2 du4 bu4 ying4 zhe4 yang4" chuang4 shou1" 1993nian2yue420ri4chang2 jiang1 ri4 bao4

B14

. hui4 hai3 a5hui4 hai3 shan1 tie3 1991nian2yue429ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

. nan2 ti2 de5 yi2 huo4 yan2 bi4 lie4 1990nian212yue411ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

. yao4 shan4 yu2 qiang3 zhan4 ren2 cai2 zhe4 ge4" zhi4 gao1 dian3" ──si4 tan2" ke1 ji4 xing4 shi4" chen2 xue2 gong1 1991nian2yue412ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

. wei2 hu4 guang3 zhou1 an1 ding4 tuan2 jie2 ju2 mian4 ye4 li4 fei1 1989nian2yue4ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

. guang3 zhou1 zai4 na3 li3 hua2 bi4 1990nian211yue412ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

B15

. she3 kong3 que4 er2 qu3 feng4 wei3 ji4 ren2 1990nian210yue4ri4xin1 hua2 ri4 bao4

. tai2 wan1 dang1 ju2 yi3" san1 xin1 er4 yi4" dui4 dai4 liang3 an4 jing1 mao4 guan1 xi4 you3 ni4 chao2 liu2 guo1 wei3 feng1 zhong1 guo2 xin1 wen2 she41990nian212yue419ri4

B16

. man3 huai2 xin4 xin1 zou3 xiang4 wei4 lai2--xin1 nian2 xian4 ci2 1993nian2yue4ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. te4 qu1 hai2 yao4" te4" 1993nian2yue431ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. hong2 yang2 shen1 zun4 jing1 shen2 shi2 xian4 hong2 wei3 mu4 biao1 1993nian2yue425ri4shen1 zun4 shang1 bao4

B17

. an1 ju1 cai2 neng2 le4 ye4 zhang1 min3 1993nian212yue411ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. zai4 shuo1 yi4 lun4 yi1 ding1 1993nian211yue410ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. hua4 shuo1" mao1 ni4 er2" yu3 ren2 1993nian2yue426ri4shen1 zun4 shang1 bao4

B18

. chong1 fen4 fa1 hui1 she4 hui4 zhu3 yi4 gong1 you3 zhi4 de5 you2 yue4 xing4 wang2 guang1 1991nian2yue4ri4bei3 jing1 ri4 bao4

. jia1 da4 gai3 ge2 fen4 liang4 kuo4 da4 dui4 wai4 kai1 fang4 shao4 yu4 kui2 1992nian2yue420ri4bei3 jing1 ri4 bao4

B19

tian1 an1 men2 guang3 chang2 a5wo3 wei2 ni3 ku1 qi4 1989nian2yue4ri4bei3 jing1 ri4 bao4

B20

. da4 li4 jia1 qiang2 huan2 jing4 jian1 ce4 gong1 zuo4--zhu4 di4 si4 ci4 quan2 guo2 huan2 jing4 jian1 ce4 gong1 zuo4 hui4 yi4 zhao1 kai1 1990nian2yue4ri4zhong1 guo2 huan2 jing4 bao4

. wei2 le5 er2 tong2bao3 hu4 hao3 huan2 jing4 ba5 --ji4 nian4"??" shi4 jie4 huan2 jing4 ri4 1990nian2yue4ri4zhong1 guo2 huan2 jing4 bao4

B21

bei3 jing1 xuan1 yan2yong3 fang4 guang1 mang2 1991nian2yue4l ri4zhong1 guo2 huan2 jing4 bao4

B22

. huang2 he2 da4 qiao2 tan1 wu1 an4 yin3 chu1 de5 wen4 hao4 yang2 cheng2 yong3 he2 nan2 ren2 min2 guang3 bo1 dian4 tai2lian2 bo1》、he2 nan2 dian4 shi4 tai2he2 nan2 xin1 wen2》1990nian2yue430、31ri4

. xue2 lei2 feng1 de5 dui4 wu3 zou3 le5 yi3 hou4 fei4 xun2 wang1 ke4 hui1 nan2 jing1 dian4 shi4 tai21990nian2yue4ri4

. fen4 tong3 chang4 xiao1 de5 qi3 shi4 xu3 dong1 liang2 wang2 yong3 xian3 li3 hui4 ping2 zhe4 jiang1 dian4 shi4 tai2zhe4 jiang1 xin1 wen2》1990nian210yue425ri4

. shi4 zhang3ke3 fou3 gai3 gai3 la4 ji2 che1 jie2 bai2 1990nian211yue4ri4shan1 xi1 gong1 ren2 bao4

B23

. mu4 wu2 fa3 ji4 qiang2 xing2 qiang3 jian4 feng2 gao1 ming2 1989nian2yue4 ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

. bi4 xu1 sha1 zhu4 luan4 zhan4 tu3 di4 jian4 fang2 wai1 feng1 1991nian2yue418ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

. xian2 hua4" wei4 sheng1 can1" cun4 huo3 1989nian2yue426ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

. hui2 da2 yi1 ge4 wen4 ti2 liu3 man4 1990nian210yue415ri4guang3 zhou1 ri4 bao4

B24

. zhe4 pi1 xiang1 zi5 gai1 bu4 gai1 za2? yan2 yi4 ji4 nan2 ren2 min2 guang3 bo1 dian4 tai21991nian2yue411ri4 guang3 bo1

. shi4 fan3 xing3hai2 shi4 bao4 yuan4?--fu2 ling2 di4 qu1 bu4 he2 ge2 chan3 pin3 han3 chang2 hui4 jian4 wen2 dong3 jian4 xiong2 deng3 si4 chuan1 ren2 min2 guang3 bo1 dian4 tai21991nian2yue4ri4 guang3 bo1

. yao4 zhong4 shi4 zhan3 xiao1 de5" ruan3 jian4" zhi2 liang4 wang2 chang2 cheng2 qing1 hai3 ren2 min2 guang3 bo1 dian4 tai21991nian2yue4ri4 guang3 bo1

. zhe4 li3 you3 liang3 zuo4 miao4 yu3 yi1 suo3 xue2 tang2 he2 cai2 can4 pan1 shan4 wu3 shou4 wei2 min2 zhe4 jiang1 sheng3 shao4 xing4 dian4 shi4 tai2 1991nian2yue413ri4 bo1 chu1

B25

. zheng1 dang1 lian2 zheng4 jian4 she4 de5 pai2 tou2 bing1 1993nian2yue422ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. hong2 guan1 diao4 kong4 yu3 jing1 ji4 xiao4 yi4 wang2 jun1 zhao1 1993nian2yue4ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. zhua1 zhu4 ji1 yu4 zai4 zao4 you2 shi4--zhu4 he4 wo3 shi4" liang3 hui4" kai1 mu4 1993nian2yue418ri4shen1 zun4 shang1 bao4

B26

. huan2" bai2 xian4" zhi1 quan2 wei1 peng2 shi4 1993nian2yue425ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. ran2 bao4 zhu2 ?? yang3 gou3 yu3 zheng4 ling4 zhang1 jia1 yong3 1993nian210yue415ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. lian2 zheng4 zhe3 bi4 qin2 zheng4 xing1 lie4 1993nian210yue431ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. yan2 xing2 yu3 zheng4 ju4 kou3 gong4 miao4 shu1 ping2 1993nian212yue4ri4shen1 zun4 shang1 bao4

. " zhu3 sui2 ke4 bian4" bian1 guo2 1993nian2yue417ri4shen1 zun4 shang1 bao4

B27

. bian4 guo2 bu2 bi4 fa3 gu3 zhang1 min3 1993nian2yue411ri4

. " mai4 dang1 lao2" de5 huan2 jing4 wen2 hua4 dai4 xian1 hua2 1993nian2yue425ri4

. " xiang2 yun2" wei2 he2 bu4 zai4 zhuan1 ying2 guo2 huo4 zhang1 rong2 gang1 1993nian211yue425ri4