Category C    Press: Reviews

(Note: Some texts may be shortened)

C01

. de2 ke4 le4 ke4 jiang3 hua4 chu1 xi1 chen2 qi3 min2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. ti3 jiao4 jie2 he2 xiang1 de5 yi4 zhang1 zou1 yun2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. yan2 yu3 xing2 de5 bu4 yi1 wu2 jin4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

C02

. jia1 qiang2 xie2 zuo4 ying4 fu4 tiao3 zhan4 fu2 wei4 jian4 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. yi1 ge4 ju4 you3 chuang4 zao4 xing4 de5 jie2 zuo4 huang2 ri4 yao2 xin1 hua2 she4 (PH Corpus)

. zhong1 ri4 mao4 yi4 qian2 jing3 guang1 ming2 wang2 da4 jun1 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C03

. yi1 ge4 wei2 xian3 de5 xin4 hao4 fu2 wei4 jian4 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. yi3 se4 lie4 wei2 he2 xiang4 zhan4 ling3 qu1 da4 liang4 yi2 min2 lu4 da4 sheng1 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. gu1 li4 bi4 gu1 xing2 wang2 sheng1 liang2 (PH Corpus)

. jie4" ren2 quan2" zhi1 ming2xing2 qiang2 quan2 zheng4 zhi4 zhi1 shi2--ping2 mei3 guo2 guo2 wu4 yuan4 de5ren2 quan2 bao4 gao4 shi1 lu3 jia1 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C04

wei2 hu4 guo2 jia1 de5 chang2 zhi4 jiu3 an1 shi4 zhong1 gong4 he2 ge4 min2 zhu3 dang3 pai4 de5 shen2 sheng4 ze2 ren4 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C05

. zhong1 su1 mu4 lin2 pu3 xin1 pian1--re4 lie4 zhu4 he4 li3 peng2 zong3 li3 fang3 su1 cheng2 gong1 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. quan2 xin1 quan2 yi4 yi1 kao4 gong1 ren2 jie1 ji2--qing4 zhu4 wu3 yi1 guo2 ji4 lao2 dong4 jie2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C06

. jin1 guo2 jian4 gong1 fen4 fa1 jin4 qu3--qing4 zhu4" san1 ba1" guo2 ji4 lao2 dong4 fu4 nuu3 jie2 ba1 shi2 yi1 zhou1 nian2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. zai4 zhan3 hong2 tu2--zhu4 he4 qi1 jie4 quan2 guo2 ren2 da4 si4 ci4 hui4 yi4 kai1 mu4 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C07

. gong1qing1fu4 gong1 zuo4 yao4 you3 yi1 ge4 xin1 fa1 zhan3 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. ying2 jie1 xin1 de5 shi3 ming4--zhu4 he4 quan2 guo2 zheng4 xie2 qi1 jie4 si4 ci4 hui4 yi4 kai1 mu4 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C08

. mei3 guo2 zhong4 yi4 yuan4 mou3 xie1 ren2 yi4 yu4 he2 wei2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. zhi1 yao4 shi2 gan4 jiu4 you3 chu1 lu4 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C09

. min2 zu2 zheng4 ce4 jiao4 yu4 shi4 guo2 qing2 jiao4 yu4 de5 zhong4 yao4 nei4 rong2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. qin2 da4 he2 dai4 biao3 le5 zhong1 guo2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. yao4 hen3 zhua1 zao4 lin2 zhi2 liang4 bu4 fang4 song1 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C10

. xue2 xi2 lei2 feng1zhong4 yao4 de5 shi4 yao4 zhua1 zhu4 shi2 zhi2 qiu2 shi4za2 zhi4 ping2 lun4 yuan2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. yue4 nan2 bi4 xu1 gai3 gui3 yi4 dao4 cai4 xi2 mei2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C11

. xue2 xi2 mei2 kuang4 gong1 ren2 de5 feng4 xian4 jing1 shen2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. ping2 tai2 wan1" guo2 jia1 tong3 yi1 gang1 ling3" xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. ke1 ji4 gai3 ge2 yu3 fa1 zhan3 de5 xin1 li3 cheng2 bei1--ping2 gao1 xin1 ji4 shu4 chan3 ye4 kai1 fa1 qu1 jian4 she4 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C12

. jue2 bu4 yun3 xu3 jie4" qi4 du2" zhi1 ming2 si4 yi4 heng2 xing2 he2 da4 long2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. mei3 dui4 ri4 fang2 wei4 wen4 ti2 de5 zheng4 ce4 you3 wei2 miao4 bian4 hua4 zhu1 rong2 gen1 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. yan2 jun4 de5 ri4 mei3 shou3 nao3 hui4 tan2 zhu1 rong2 gen1 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. wei2 bei4 ren2 min2 yuan4 wang4 de5 jun1 shi4 yan3 xi2 ying4 gai1 ting2 zhi3 zhu1 ke4 chuan1 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

. gan3 yu2 zai4 shi2 zhan4 zhong1 pei2 yang3 xin1 shou3 li3 qing2 yang2 xin1 hua2 she4(PH Corpus)

C13

. gai3 ge2 kai1 fang4 yao4 you3 xin1 si1 lu4 huang2 fu3 ping2 1991nian2yue4ri4jie3 fang4 ri4 bao4

. shi2 gan4 xing4 bang1--qing4 zhu4 jian4 guo2 si4 shi2 er4 zhou1 nian2 li3 de2 min2 1991ban410yue4ri4ren2 min2 ri4 bao4

C14

. bei3 jing1 ya4 yun4 jing1 shen2 guang1 yao4 shen2 zhou1 yu2 zhu4 1990nian210yue410ri4ren2 min2 ri4 bao4

. leng3 jing4 kan4"13.6%" yu2 hua2 1991nian2yue4ri4shi4 chang2 bao4

. wen3 ding4 ya1 dao3 yi1 qie1 li3 de2 min2 1990nian2yue4ri4ren2 min2 ri4 bao4

C15

. lun4 qi4 ye4 gai3 ge2 yu3 gong1 ren2 jie1 ji2 li3 de2 min2 1992wu3yue428ri4ren2 min2 ri4 bao4

. qian1 wan4 bu4 ke3 hu1 shi4 nong2 ye4 he2 jia1 zheng4 1992shou312yue4ri4ren2 min2 ri4 bao4

C16

xing2 chang2 shang4 qiang1 sheng1 liu2 xia4 de5 jing3 shi4 she4 hui4 ju4 ji2quan2 ti3 ji4 zhe3 guang3 dong1 dian4 shi4 tai21991nian212yue4

C17

. yao4 jin4 yi1 bu4 gai3 ge2 kai1 fang4 yu2 zhu4 1991nian2yue4ri4ren2 min2 ri4 bao4

. jia1 qiang2 he2 gai3 shan4 hong2 guan1 diao4 kong4 ji1 ji2 cu4 jin4 gai3 ge2 yu3 fa1 zhan3 yu2 zhu4 cao2 huan4 rong2 1993nian211yue4ri4ren2 min2 ri4 bao4