Category D    Religion

(Note: Some texts may be shortened)

D01

fo2 jiao4 ru4 men2 ( shang4 pian1: fo2 tuo2 shi4 xian4) sheng4 yan2 fa3 shi1 web page http://www.ebook007.com

D02

chan2 zong1 yu3 dao4 jia1 ( shang4 pian1chan2 zong1 yu3 fo2 xue2) nan2 huai2 jin3 fu4 dan4 da4 xue2 chu1 ban3 she4 web page http://www.xys.org

D03

bao1 tou2 zong1 jiao4 shi3 liao4 zheng4 xie2 bao1 tou2 shi4 dong1 he2 qu1 wei3 yuan2 hui4 wen2 shi3 zi1 liao4 yan2 jiu4 wei3 yuan2 hui4 bao1 tou2 min2 zu2 shi4 wu4 wei3 yuan2 hui4 shi4 jie4 zhi1 shi2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.53-57 SSreader Digital Library

D04

bi3 jiao4 zong1 jiao4 xue2 chen2 rong2 fu4 shi4 jie4 zhi1 shi2 chu1 ban3 she4 1993nian2 di4ban3 pp.63-68 SSreader Digital Library

D05

gan1 su4 zong1 jiao4 hu2 guo2 xing4 gan1 su4 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1989nian2 di4ban3 pp.64-69 SSreader Digital Library

D06

min2 zu2 zong1 jiao4 jing1 ji4 tou4 shi4 xu2 ya4 fei1 wen1 zhu4 jun1 yun2 nan2 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991di4ban3 pp.165-171 SSreader Digital Library

D07

min2 jian1 zong1 jiao4 chang2 shi2 da2 wen4 li3 shang4 ying1 jiang1 su1 gu3 ji2 chu1 ban3 she4 1990di4ban3 pp.155-166 SSreader Digital Library

D08

yuan2 shi3 zong1 jiao4 lun4 yang2 xue2 zheng4 yun2 nan2 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991di4ban3 pp.31-36 SSreader Digital Library

D09

yun2 nan2 jing4 nei4 de5 shi4 jie4 san1 da4 zong1 jiao4--di4 yu4 zong1 jiao4 bi3 jiao4 yan2 jiu4 yang2 xue2 zheng4 han2 jun1 xue2 li3 rong2 kun1 yun2 nan2 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1993di4ban3 pp.230-234 SSreader Digital Library

D10

zong1 jiao4 zhi1 shi2 bao3 dian3 lei2 zhen4 lin2 guo2 can4 zhong1 guo2 guang3 bo1 dian4 shi4 chu1 ban3 she4 1991di4ban3 pp.- SSreader Digital Library

D11

zong1 jiao4 yu3 zhong1 guo2 shao3 shu4 min2 zu2 ma3 qi3 cheng2 tian1 jin1 gu3 ji2 chu1 ban3 she4 1993di4ban3 pp.220-225 SSreader Digital Library

D12

zong1 jiao4 man4 tan2 sun1 xin4 hua2 gao1 zhi4 jun1 lei2 yun2 zhe4 jiang1 ren2 min2 chu1 ban3 she4 pp.72-77 SSreader Digital Library

D13

zong1 jiao4 ?? shen2 hua4 ?? min2 su2 yang2 zhi1 yong3 yun2 nan2 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1992di4ban3 pp.62-67 SSreader Digital Library

D14

zhong1 guo2 de5 zong1 jiao4 chen2 yao4 ting2 shang4 hai3 wai4 yu3 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1992di4ban3 pp.15-20 SSreader Digital Library

D15

zhong1 guo2 min2 jian1 mi4 mi4 zong1 jiao4 pu2 wen2 qi3 zhe4 jiang1 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991di4ban3 pp.- SSreader Digital Library

D16

zhong1 guo2 zong1 jiao4 liu4 jiang3 zong1 wei3 pp.-12 zhong1 guo2 you3 yi2 chu1 ban3 gong1 si1 1993di4ban3 SSreader Digital Library

D17

zhong1 guo2 zong1 jiao4 zong4 lan3 zhou1 xie4 fan2 mou2 zhong1 jian4 pan1 zhu4 ming2 jiang1 su1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1992di4ban3 pp.- SSreader Digital Library