Category E    Skills, trades and hobbies

(Note: Some texts may be shortened)

E01

. tong2 shi4 xiang1 chu3 de5 ji4 qiao3 hu2 qing1 jun4 shi2 dai4 qing1 nian2》1990nian2 di4qi1

. jiao1 tan2 de5 shi2 ge4 mi4 jue2 lin2 mu4 hu2 bei3 qing1 nian2》1990nian2 di4qi1

. yuan4 nin2 yu3 geng4 duo1 de5 ren2 tan2 de5 lai2 wang2 you3 hou4 yan3 jiang3 yu3 kou3 cai2》1990nian2 di4qi1

E02

diao4 yu2 ji4 yi4 liu2 ming2 chang1 di4zhang1 web page http://www.easysee.com

E03

chi2 jia1 xiao3 mi4 jue2 lei2 yu4 hua2 nong2 cun1 du2 wu4 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.28-34 SSReader Digital Library

E04

sheng1 huo2 xiao3 qiao4 men21400li4 dai4 zhi4 ping2 ge2 li4 ping2 jin1 dun4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.124-132 SSReader Digital Library

E05

sheng1 huo2 xiao3 qiao4 men21400li4 dai4 zhi4 ping2 ge2 li4 ping2 jin1 dun4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.197-202 SSReader Digital Library

E06

sheng1 huo2 xiao3 qiao4 men21400li4 dai4 zhi4 ping2 ge2 li4 ping2 jin1 dun4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.57-63 SSReader Digital Library

E07

sheng1 huo2 bai3 ke1 jue2 qiao4 zuo3 jian4 qiang2 song4 xiao3 ling2 yan2 bian1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.56-62 SSReader Digital Library

E08

sheng1 huo2 bai3 ke1 jue2 qiao4 zuo3 jian4 qiang2 song4 xiao3 ling2 yan2 bian1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.130-135 SSReader Digital Library

E09

xiao3 jia1 ting2 de5 qing2 qu4 he2 chuan1 fu3 xin1 xue2 yuan4 chu1 ban3 she4 chu1 ban3 1990nian2yue4 di4ban3 pp.69-72, pp.80-82 SSReader Digital Library

E10

xiao3 jia1 ting2 de5 qing2 qu4 he2 chuan1 fu3 xin1 xue2 yuan4 chu1 ban3 she4 chu1 ban3 1990nian2yue4 di4ban3 pp.103-110 SSReader Digital Library

E11

xian4 dai4 jia1 ting2 sheng1 huo2 zhi3 nan2 li3 zhi4 ru2 zhong1 guo2 lin2 ye4 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.373-379 SSReader Digital Library

E12

guan1 shang3 yu2 de5 si4 yang3 wang2 zhan4 hai3 wang2 jin1 shan1 shang4 hai3 shu1 dian4 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.53-60 SSReader Digital Library

E13

zen3 yang4 mai3 mai4 gu3 piao4 wu3 jie2 si1 zhao4 liang2 1991nian2yue4 di4ban3 pp.-11 SSReader Digital Library

E14

zen3 yang4 zuo4 sheng1 yi4 xue2 sen1 1992nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

E15

zen3 yang4 dang1 jing1 ji4 ren2 zhang1 xi1 yu4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.61-65 SSReader Digital Library

E16

zen3 yang4 da3 qiao2 pai2 liu2 de2 pei2 chong2 qing4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

E17

zen3 yang4 da3 men2 qiu2 liu3 wan4 chun1 wu2 bin1 jin1 dun4 chu1 ban3 she4 1993nian210yue4 di4ban3 pp.11-16 SSReader Digital Library

E18

zen3 yang4 da3 yu3 mao2 qiu2 huang2 zhi4 yuan3 guang3 dong1 ke1 ji4 chu1 ban3 she4 1992nian211yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

E19

zen3 yang4 xie3 dui4 lian2 bai2 hua4 wen2 sun1 xin1 bei3 jing1 yan4 shan1 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.18-24 SSReader Digital Library

E20

zen3 yang4 yang3 hua1xiu1 ding4 ben3 guo1 gui4 cheng2 he2 nan2 ke1 ji4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.288-295 SSReader Digital Library

E21

zen3 yang4 jian4 nao3 yi4 zhi4 liu2 jin1 shui3 ma3 qun2 zhong1 guo2 qing1 gong1 ye4 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.114-118 SSReader Digital Library

E22

zen3 yang4 dang1 hao3 jie2 mu4 zhu3 chi2 ren2 su1 bao3 hua2 feng2 hai3 yan4 hei1 long2 jiang1 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.164-169 SSReader Digital Library

E23

zen3 yang4 zai4 jing4 zheng1 zhong1 sheng1 cun2 tao2 ran2 zhong1 guo2 guo2 ji4 guang3 bo1 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.132-137 SSReader Digital Library

E24

zen3 yang4 gei3 hai2 zi5 qi3 ming2 zi4 ji4 tang2 xiao3 li4 zhong1 guo2 guang3 bo1 dian4 shi4 chu1 ban3 she4 chu1 ban3 1991nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

E25

zen3 yang4 chi1 shu1 cai4 zui4 you3 yi4 liang2 yong3 kang1 shi4 jie4 tu2 shu1 chu1 ban3 gong1 si1 1993nian212yue4 di4ban3 pp.11-17 SSReader Digital Library

E26

zen3 yang4 lian4 hao3 qi4 gong1 wu2 zhao4 xiang2 zhang1 ling2 an1 hui1 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.102-108 SSReader Digital Library

E27

qian1 wan4 ge4 zen3 yang4--ju1 shi4 zhuang1 shi4 juan3 li3 hong2 tao1 zhong1 guo2 luu3 you2 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 di4ban3 pp. - SSReader Digital Library

E28

zen3 yang4 tu2 po4 du2 shu1 de5 kun4 jing4 zhang1 chun1 xing4 shi4 jie4 tu2 shu1 chu1 ban3 gong1 si1 1993nian2yue4 di4ban3 pp. 32-37 SSReader Digital Library

E29

zen3 yang4 ai4 ni3 de5 qi1 zi5 wei4 dong1 zhong1 guo2 she4 hui4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.82-87 SSReader Digital Library

E30

zhong1 guo2 de5 ka3 nai4 ji1 zhu4 zuo4 qing3 ni3 bu2 yao4 ban1 zhao2 lian3-- zen3 yang4 dui4 hai2 zi5 shuo1 hua4 li3 shu4 yin4 xin1 shi2 dai4 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.116-121 SSReader Digital Library

E31

zen3 yang4 dang1 ge4 hao3 ba4 ba4 hao3 ma1 ma1 zhang1 yong3 sheng1 bei3 jing1 shi1 fan4 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.36-42 SSReader Digital Library

E32

qing1 nian2 she4 ying3 ji4 qiao3100li4 liu2 de2 qian2 liao2 zhu4 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp. 15-20 SSReader Digital Library

E33

xian4 dai4 jia1 zheng4 bai3 ke1 yu2 le4 huang2 jian4 wei3 zhong1 guo2 he2 ping2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.189-195 SSReader Digital Library

E34

min2 jian1 shou1 cang2 zhi3 nan2 li3 xue3 mei2 zhong1 guo2 guo2 ji4 guang3 bo1 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 di4ban3 pp. 200-205 SSReader Digital Library

E35

zhuang1 biao3 ji4 fa3 ming2 fang1 cheng2 huang2 shan1 shu1 she4 chu1 ban3 1990nian2yue4 di4ban3 pp.62-69 SSReader Digital Library

E36

yi1 ju4 hua4 fang2 jian1 bu4 zhi4 xiao3 qiao4 men2 ben3 shu1 bian1 xie3 zu3 nong2 cun1 du2 wu4 chu1 ban3 she4 1991nian212yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

E37

shou3 gong1 xiao3 zhi4 zuo4 shi2 ru2 song1 peng2 fang4 huai2 jin1 qi3 liang2 zhao1 yang2 zhong1 guo2 he2 ping2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.20-24 SSReader Digital Library

E38

pu1 ke4 da4 quan2 zhong1 guo2 qing1 nian2 chu1 ban3 she4 bian1 zhong1 guo2 qing1 nian2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.214-222 SSReader Digital Library