Category F    Popular lore

(Note: Some texts may be shortened)

F01

gao1 su4 gong1 lu4 an1 quan2 jia4 shi3200da2 yi2 zhang1 yu4 dong4 ji2 lin2 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 pp.61-71 SSReader Digital Library

F02

DINKjia1 ting2 zai4 zhong1 guo2 chen2 hui4 he2 jia1 ting2》1990nian2 di4qi1

F03

lang4 man4 qing2 gan3 shi4 jie4 jin1 ma3 wen2 hua4 yi4 shu4 chu1 ban3 she4 1989nian2 di4ban3 pp.100-105 SSReader Digital Library

F04

shen3 pan4 ri4 ben3 zhan4 fan4 shi3 mo4 luo2 chang1 hong2 wen2 hua4 yu2 le4》1990nian2 di4qi1

F05

hong2 yan2 ming2 xing1 xiang3 jia4 shei2 yu2 da4 qing4 zhao4 ming2 an1 qing1 chun1 sui4 yue4》1993nian2 di410qi1

F06

shen2 zhou1 qi1 huo4 re4 tou4 shi4 gu4 lie4 ming2 min2 zhu3 yu3 fa3 zhi4》1993nian2 di4qi1

F06

zhong1 guo2 lao3 nian2 ren2 zai4 hun1 da4 tou4 shi4 guo1 qing4 sheng1 shi1 chuan1 dang1 dai4》1990mou2 di4qi1,zhi1 shi2 yu3 sheng1 huo2》1990nian2 di4qi1

F08

chu1 guo2 liu2 xue2 chao2 li4 ti3 tou4 shi4 fei4 li4 qun2 da4 xue2 sheng1》1990nian2 di411qi1

F09

hong2 mu4 jing1 xin1 de5 xu1 jia3 guang3 gao4 niu2 geng1 yun2 xia4 wen2 shan1 xi1 qing1 nian2》1991nian2 di4qi1、《xin1 min2 wan3 bao4l991nian2yue420ri4

F10

dang3 bu4 zhu4 de5 you4 huo4--mei3 rong2 sao3 miao2 xu3 yang3 dong1 zhou1 rui4 ping2 liu2 shui3 yu4 shi2 dai4 qing1 nian2》1991nian2 di4qi1 wen2 hua4 yu2 le4》1991nian2 di410qi1 xian4 dai4 fu4 nuu3》1991nian2 di4qi1

F11

zhong1 guo2 mei2 you3 gu3 piao4?! wang2 zheng4 liang2 da4 di4》1993nian2 di4qi1

F12

zhong1 guo2 xin1 li3 zi1 xun2 re4 xian4 da4 sao3 miao2 tang2 nan2 jiang3 ji2 zheng4 xian4 dai4 jiao1 ji4》1993nian2 di4qi1、《mo4 chou2》1993nian2 di4qi1

F13

zhui1 xing1 zu2--ying3 shi4 ge1 mi2 ou3 xiang4 chong2 bai4 xin1 tai4 da4 sao3 miao2 chen2 da4 ming2 cheng2 nan2 wen2 1993nian2yue417ri4xin4 xi2 ri4 bao4》、《lian4 ai4hun1 yin1jia1 ting2》1993nian2 di4qi1

F14

. men2 de5 sui2 gan3 jing1 ge1 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.341-342 SSReader Digital Library

. deng3 dai4 qie4 zei2 zhang1 zhong4 guang1 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.343-344 SSReader Digital Library

. wan3 jing4 he4 xiao3 gang1 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.349-350 SSReader Digital Library

F15

. da4 qiao2 qing2 huai2 zhou1 xian4 fa3 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp. 351-353 SSReader Digital Library

. hua4 bu4 kai1 de5 xiang1 qing2 che1 shi4 ji4 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.354-355 SSReader Digital Library

. gei3 yu2 wang1 guo2 zhen1 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 p.366 SSReader Digital Library

F16

. lao3 shi1 ye4 lian4 ai4 tao2 ling2 fen1 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.358-359 SSReader Digital Library

. chuan2 da2 shi4 de5 liu4 ye2 yu4 jun1 jian4 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.360-361 SSReader Digital Library

. bing1 qi2 lin2 tan4 xian3 zhou1 rui4 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.362-363 SSReader Digital Library

F17

. long2 juan3 feng1 xuan2 guo4 wo3 de5 jia1 qiu1 jian4 yun2 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.367-368 SSReader Digital Library

. peng2 you3 cong2 dong1 jing1 lai2 huang2 miao2 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.369-370 SSReader Digital Library

. lan3 de5 fa1 shao1 sun1 ke1 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.371-372 SSReader Digital Library

. ren2 jian1 yi1 shun4 liu2 xin1 wu3 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1987~1991) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.375-376 SSReader Digital Library

F18

. deng1 guang1 cheng2 nai3 shan1 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1992~1998) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.77-78 SSReader Digital Library

. yuan4 zhao2 bai2 yi1 piao1 ruo4 xian1 hu2 qie2 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1992~1998) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.79-80 SSReader Digital Library

. he2 shang4 jin1 ke4 mu4 pp.81-82 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1992~1998) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 SSReader Digital Library

F19

. yi1 ge4 nuu3 hai2 zi5 lin2 hua2 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1992~1998) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.95-96 SSReader Digital Library

. cong2 xin1 li3 xue2 jiao3 du4 xiao1 gan1 ye4 guang1 bei1 wen2 cui4(1992~1998) xin1 min2 wan3 bao4 fu4 kan1 bu4 bian1 shang4 hai3 yuan3 dong1 chu1 ban3 she4 pp.97-100 SSReader Digital Library

F20

chu1 kui1 xi1 yang2 jing4 ji4 si1 cong1 wo3 men5 yong3 you3 de5 shi4 jie4--qing1 nian2 can1 kao3 jing1 hua2 ben3 di4 er4 ji2 zhong1 guo2 qing1 nian2 bao4 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.185-190 SSReader Digital Library

F21

. fang3 xiong1 guan1 gan3 ai4 tie3 wen2 wo3 men5 yong3 you3 de5 shi4 jie4--qing1 nian2 can1 kao3 jing1 hua2 ben3 di4 er4 ji2 zhong1 guo2 qing1 nian2 bao4 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.211-214 SSReader Digital Library

. wo3 suo3 kan4 dao4 de5 ri4 ben3 fu4 nuu3 xu3 rong2 wo3 men5 yong3 you3 de5 shi4 jie4--qing1 nian2 can1 kao3 jing1 hua2 ben3 di4 er4 ji2 zhong1 guo2 qing1 nian2 bao4 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.215-216 SSReader Digital Library

F22

nan2 ren2 yi1 sheng1 xiao1 sa3-- lang4 man4 de520sui4 jia1 di2 cheng2 du1 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.75- SSReader Digital Library

F23

. zhong1 guo2 fu4 mu3 xin1 tai4 bian4 qian1 lu4 a1 lan2 199l nian2yue4ri4hai3 nan2 te4 qu1 bao4

. xing2 xing2 se4 se4 de5 xiao1 fei4 wu4 qu1 lou2 ming2 jie2 qing1 nian2 shi2 dai4》1991nian2 di4qi1

F24

. qi1 guan3 yan2 xian4 xiang4 po3 xi1 cheng2 zhi1 she4 hui4》1991nian2 di4qi1

. da4 xue2 sheng1 lian4 ai4 tong2 ju1 xian4 xiang4 diao4 cha2 xia4 tian1 yang2huang2 zu3 min2 qing1 nian2 yi1 dai4》1991nian2 di4qi1

F25

qiao3 ran2 xing1 qi3 de5 jing1 ji4 ren2 hang2 ye4 wang2 cheng2 ying1 huang2 jing4 wen2 shang4 hai3 fa3 zhi4 bao4》《ji4 zhe3 xie3 tian1 xia4》1993nian2 di4qi1

F26

nong2 min2 fu4 dan1kan4 bu4 jian4 de5 xing2 nang2 chen2 wen2 min3 liu2 jun4 ming4 xin1 shi4 ji4》1993nian2 di4qi1

F27

. you2 piao4 shi4 chang2 mian4 mian4 guan1 zhang1 jun1 xiong2 1991nian2yue4xiao1 fei4 shi2 bao4

. wei4 chao1 an4 liu2 tou4 shi4 dong3 bao3 qing1 nan2 feng1 chuang1》199l nian2 di4qi1

F28

fen4 quan2 guo2 xing4 wen2 ming2 diao4 cha2 bao4 gao4 yan2 li3 min2 zhu3 yu3 fa3 zhi4》1990nian2 di410qi1、1990nian211yue425ri4sheng1 huo2 zhou1 kan1

F29

. da4 xue2 sheng1 qiu2 zhi2 xin1 tai4 qi3 shi4 lu4 tang2 xun2 ji4 tao1 qing1 nian2 bo2 lan3》1990nian2 di4qi1

. da4 xue2 sheng1 kao3 chang2 zuo4 bi4 ji2 dui4 ce4 tan4 xun2 wang2 jing3 shu4 xu2 zhun3 qing1 nian2 yu3 she4 hui4》1993nian2 di4qi1

F30

jian4 kang1 chang2 shou4 mi4 jue2 zhou1 hong2 ding1 wen2 shu1 li4 hua2 ling2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.244-251 SSReader Digital Library

F31

jian4 chi3 ?? yang3 yan2 ?? jie2 kou3 chen2 qian1 ming2 bei3 jing1 yi1 ke1 da4 xue2zhong1 guo2 xie2 he2 yi1 ke1 da4 xue2 lian2 he2 chu1 ban3 she4 1993nian212yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

F32

ke1 xue2 yu4 er2300wen4 zhang1 ai3 li4 jin1 dun4 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 di4ban3 pp.74-80 SSReader Digital Library

F33

sheng1 huo2 zhong1 de5 ji4 ma3 guo2 ying1 shan1 xi1 ke1 xue2 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1989nian2yue4 di4ban3 pp.75-80 SSReader Digital Library

F34

sheng1 huo2 shi4 yi1 ceng2 sha1--lian3 mian4 xiao3 bai3 ke1 xia4 bin1 xia4 jun1 nong2 cun1 du2 wu4 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 di4ban3 pp.200-205 SSReader Digital Library

F35

jia1 ting2 xing4 fu2 mi4 jue2400fa3 liu2 qi2 ren2 lan2 tian1 chu1 ban3 she4 1990nian212yue4 di4ban3 pp.217-223 SSReader Digital Library

F36

gong1 min2 an1 quan2 chang2 bei4 xia4 wen2 xin4 qun2 zhong4 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

F37

qian1 wan4 ge4 zen3 yang4--fu2 shi4 da3 ban4 juan3 li3 hong2 tao1 zhong1 guo2 luu3 you2 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.100-106 SSReader Digital Library

F38

xian4 dai4 sheng1 huo2 wu4 qu1 da4 quan2 bai2 qiu1 yu3 he2 zhong1 guo2 gong1 ren2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.400-404 SSReader Digital Library

F39

yi1 xue2 yu3 jian4 kang1 zhao4 wei4 jie2 ji2 jia1 ling2 ke1 xue2 pu3 ji2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.126-132 SSReader Digital Library

F40

chi1 de5 xue2 wen4 ma3 li4 xin1 zhong1 guo2 luu3 you2 chu1 ban3 she4 1990nian212yue4 di4ban3 pp.43-47 SSReader Digital Library

F41

jia1 ting2 ying2 yang3 pei4 can1 yang2 chang1 lin2 lan2 tian1 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

F42

jia1 zhang3 bi4 du2 zhang1 hong2 yu3 ma3 fu2 sheng1 wen2 hua4 yi4 shu4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.14-20 SSReader Digital Library

F44

jia4 yu4 ji1 yu450fa3 fang1 chang2 liu3 hu4 fu2 jian4 shao4 nian2 er2 tong2 chu1 ban3 she4 1989nian212yue4 di4ban3 pp.11-16 SSReader Digital Library

F44

ma3 hua2 hui4 lun2 wu2 yan4 huang2 shang4 hai3 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library