Category G    Biographies and essays

(Note: Some texts may be shortened)

G01

yong3 heng2 de5 mo2 li4--ji4 zhu4 ming2 zuo4 qu1 jia1 liu2 chi4 xu2 guang1 rong2 chap. web page http://www.lib.szu.edu.cn

G02

ren2 sheng1 duan4 lie4 ceng2 fu4 xi1 peng2 part web page http://www.lib.szu.edu.cn

G03

huang2 tu3 di4 hei1 tu3 di4 ma3 yi4 jun1 chap. web page http://www.lib.szu.edu.cn

G04

shi4 jie4 wu1 ji2meng3 shi4 jian4 zao4 hui1 huang2--ban1 ma3 cai3 jin1 tuo1 pin2 ji4 shi2 liu2 en1 long2 part web page http://www.lib.szu.edu.cn

G05

?xi1 wang4 gong1 cheng2?ji4 shi2 huang2 chuan2 hui4 chap. web page http://www.lib.szu.edu.cn

G06

nuu3 ren2shi4 jie4 wu1 ji2 shang4 xin1 xian1 de5 tai4 yang2 wang2 zong1 ren2 part web page http://www.lib.szu.edu.cn

G07

bei1 zhuang4 de5 hui3 mie4 chen2 yi2 zhi1 si3 yang2 shou3 song1 web page http://www.lib.szu.edu.cn

G08

zai4 di4 qiu2 de5 na3 yi1 bian1 zhang1 qie4 web page http://www.lib.szu.edu.cn

G09

zou3 xiang4 bo2 er3 ni2 wu2 hai3 min2 chap. web page http://www.lib.szu.edu.cn

G10

tian1 shi3 yu3 qi4 ying1 leng3 meng4 web page http://www.lib.szu.edu.cn

G11

?qiu2 ji2?wen4 ti2--jian1 ji4 zhong1 guo2 da4 xue2 jiao4 shou4 men5 feng4 zhang1 chap. web page http://www.lib.szu.edu.cn

G12

mei2 you3 yi1 pian4 shu4 ye4 huang2 zong1 ying1 web page http://www.lib.szu.edu.cn

G14

1988heng2 shu4 pie3 na4 chang2 jiang1 web page http://www.lib.szu.edu.cn

G14

guan1 si1 jing1 dong4 zhong1 nan2 hai3 zhang1 ling2 part web page http://www.lib.szu.edu.cn

G15

zhong1 guo2 jiao4 shou4 chuang3 niu3 yue1 he2 qi3 zhi4 part web page http://www.lib.szu.edu.cn

G16

wen2 hua4 ku3 luu3 yu2 qiu1 yu3 yang2 guan1 xue3, liu3 hou2 ci2 web page http://www.lib.szu.edu.cn

G17

jiang1 qing1cong2 shang4 hai3 dao4 yan2 an1 ye4 yong3 lie4 web page http://www.lib.szu.edu.cn

G18

mao2 ze2 dong1 ?? ni2 ke4 song1 zai41972 chen2 dun1 de2 parts 18, 19 web page http://www.shulu.net

G19

xian4 zai4 jiu4 kai1 shi3 hui2 yi4--《kan4 shang4 qu4 hen3 mei3zi4 xu4 (, ) wang2 shuo4 web page http://www.shulu.net

G20

. bu4 yi1 da4 shi1 hou2 bao3 lin2 ji4 mi4 gong1 du2 zhe3 wen2 zhai1》1993nian2 di4qi1

. wan4 man4 fu1 ren2 liu2 rong2 1991nian2yue428ri4yan4 zhao4 du1 shi4 bao4

G21

mao2 ze2 dong1 zhi1 si3 ? guo1 jin1 rong2 ? da4 di4》1992nian2 di4qi1

G22

zhong1 guo2 yuan2 shuai4 xu2 xiang4 qian2 zhang1 lin2 ma3 chang2 zhi4 web page http://www.shuku.net

G23

wang3 shi4 you1 you1 xiao4 hua2 web page http://www.shuku.net

G24

lang4 ji1 tian1 ya2--xiao1 gan1 chuan2 li3 hui1 chap. web page http://www.shuku.net

G25

yi1 dai4 jiang1 xing1 shan3 yao4 yang2 min2 qing1 shi4 jie4 jun1 shi4》1992nian2 di4qi1

G26

zhu1 zi4 qing1 chuan2 part web page http://www.shuku.net

G27

wo3 de5 gu4 shi4 qiong2 yao2 chap. web page http://www.starinfo.net.cn

G28

ceng2 guo2 fan2san1 bu4 qu1 di4 yi1 bu4xie3 ji4 tang2 hao4 ming2 hu2 nan2 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 chap. web page http://www.xys.org

G29

qing1 jie2 de5 jing1 shen2》(xiu1 ding4 ban3 zhang1 cheng2 zhi4 an1 hui1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 zhi4 xian1 sheng1 shu1 web page http://www.xys.org

G30

qing1 jie2 de5 jing1 shen2》(xiu1 ding4 ban3 zhang1 cheng2 zhi4 an1 hui1 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 qing1 jie2 de5 jing1 shen2 web page http://www.xys.org

G31

hei1 long2 jiang1 ren2 wu4 zhuan4 lue4san1 hei1 long2 jiang1 sheng3 di4 fang1 zhi4 bian1 zuan3 wei3 yuan2 hui4 bian1 hei1 long2 jiang1 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1990nian212yue4 di4ban3 pp.102-107 SSReader Digital Library

G32

ju4 ren2 de5 xin1 ling2 mo2 nan4 fan4 chun1 ping2 guo2 ji4 wen2 hua4 chu1 ban3 gong1 si1 pp.94-99 SSReader Digital Library

G33

yi1 yan2 nan2 jin4 qiao2 guan4 hua2 zhang1 rong2 zhong1 hua2 er2 nuu3》1992nian2 di4qi1

G34

yang2 zhen4 zhu4 jiao4 shou4 zi4 shu4 yang2 zhen4 zhu4 ming2 ri4》1990nian2 di4qi1

G35

shen2 gong1 you2 xia2 liu2 xin1 yu3 wang2 si4 xin1 qing1 nian2 yue4 bao4》1993nian2 di4qi1

G36

. liu2 xiao3 qing4 de5 san1 da4?feng1 bo1? wang2 xue2 ren2 1990nian2yue4 hao4 yue4 mo4shu1 kan1 dao3 bao4

. shi4 jie4?hua2 yi4 zhi1 bao3?weng1 qian4 yu4 hong2 wei3 cheng2 wen2 hua4 yu3 sheng1 huo2》1990nian2 di4qi1

G37

yi1 wei4 bo1 lan2 shao3 nuu3 zai4 zhong1 guo2 fen4 dou4 wu3 shi2 nian2 ji4 shi2 xu2 quan2 fa3 ai4 qing2 hun1 yin1 jia1 ting2》1990nian2 di4qi1

G38

. zang1 ke4 jia1 tan2 zi4 ji3 shi4 zen3 yang4 cheng2 wei2 shi1 ren2 de5 zang1 ke4 jia1 wen2 xue2 zhuan4 ji4》1990nian2 di4qi1

. yang2 mo4yang2 cheng2 liang4bai2 yang2 san1 jie3 mei4 de5 kan3 ke3 jing1 li4 xu2 ran2 1990nian2yue42,4,7《sheng1 huo2 bao4

G39

zhong1 zhou1 qi2 nuu3 sun1 xiao3 lan2 zhong1 chang2 hong2 wen2 hua4 yu2 le4》1991nian2 di4qi1

G40

?hong2 mu4 shi1?dong3 jian4 wu2 lu4 mao4 qing1 ming2 ren2 zhuan4 ji4》1993nian2 di4qi1

G41

zhang1 hai3 di2 du4 li4 xian4 xian4 dai4 ren2》1993nian2 di4qi1

G42

duo1 qing2 bo2 shi4 ma3 jun1 wu3--liang2 qi3 chao1 qiao3 she4?mei3 ren2 ji4?wang2 xi1 lan2 ming2 ren2 zhuan4 ji4》1993nian2 di4qi1

G43

. zhou1 en1 lai2zhu1 de2 de5 ru4 dang3 jie4 shao4 ren2 zhang1 shen1 fu3 zhang1 rong2 zhuan4 ji4 wen2 xue2》1991nian2 di4qi1

. shang4 guan1 yun2 zhu1 zai4?wen2 ge2? zhong1 de5 bu4 xing4 zao1 yu4 shou4 jun1 zhuan4 ji4 wen2 xue2》1991nian2 di4qi1

G44

yi1 dai4 shi4 jie4 chuan2 wang2 bao1 yu4 gang1 lian2 jin3 tian3 huang2 ji4 chang1 1991nian2yue428ri4-10yue414ri4ren2 min2 ri4 bao4hai3 wai4 ban3

G45

chen2 geng1 zhi3 hui1?zhong1 tong3 da4 te4 wu4?wu2 ji1 min2 shang4 hai3 tan1》1993nian2 di4qi1

G46

lang4 man4 cai2 zi5 yu4 da2 fu1 xu3 feng4 cai2 he2 nan2 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1989nian2yue4 di4ban3 pp. -10 SSReader Digital Library

G47

shun4 jie3 de5?zi4 you2 lian4 ai4?yang2 jiang4 1991nian2 yue4 yang2 jiang4 zuo4 pin3 ji2 pp. 269-295 SSReader Digital Library

G48

xi1 zang4 she4 hui4 feng1 qing2 xiao3 shuo1 wu3 zhi4 la3 ma5 mi2 ban4 chuan2 qi2 yun2 dan1 pi2 jia1 cuo4 zhong1 guo2 cang2 xue2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.-13 SSReader Digital Library

G49

chen2 rong2 liu2 bei4 bei4 web page http://www.easysea.com

G50

chu3 han4 kuang2 ren2 wang2 shi2 wei4 huang2 chang1 yong3 web page http://www.easysea.com

G51

he4 long2 meng2 nan4 zong3 can1he4 long2 chuan2bian1 xie3 zu3 web page http://www.easysea.com

G52

huo4 ying1 dong1 de5 chuang4 ye4 sheng1 ya2 zhang1 bao3 qiang1 jin1 hui1 yu3 web page http://www.easysea.com

G53

jia3 ping2 ao1 de5 qing2 gan3 li4 cheng2 sun1 jian4 xi3 web page http://www.easysea.com

G54

kai1 guo2 shang4 jiang4--song4 ren4 qiong2 web page http://www.easysea.com

G55

yi1 ge4 yin3 ju1 xiang1 jian1 de5 shi4 jie4 ming2 ren2 shi2 ye4 hua2 web page http://www.easysea.com

G56

zui4 jing1 cai3 de5 biao3 yan3 chen2 bing3 xi1 web page http://www.easysea.com

G57

xie4 xie4 shao3 shuai4 web page http://www.easysea.com

G58

xiao4 xing1 ma3 ji4 wang1 jing3 shou4 ceng2 hui4 jie2 web page http://www.easysea.com

G59

yi4 wo3 de5 ba4 ba4 dong3 bi4 wu3 dong3 liang2? web page http://www.easysea.com

G60

zhu1 rong2 ji1 zai4 shang4 hai3 chen2 da4 wei2 su1 rong2 juan1 ming2 ren2 xie3 zhen1 zhong1 guo2 xin1 wen2 she4 bian1 fa3 luu4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

G61

xin1 zhong1 guo2 di4 qi1 ren4 wai4 zhang3 qian2 qi2 chen1 li3 wei3 ming2 ren2 xie3 zhen1 zhong1 guo2 xin1 wen2 she4 bian1 fa3 luu4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.41-45 SSReader Digital Library

G62

wei2 yu4 zhi1 ge1 min3 zhuo2 xian4 shi2 yu3 wo3 de5 xuan3 ze2 hang2 zhou1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.1- pp.41-45 SSReader Digital Library

G63

wo3 yan3 zhong1 de5 liu2 shao3 qi2 guo1 si1 min3 tian1 yu3 he2 bei3 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991nian212yue4 pp.97-102 SSReader Digital Library

G64

zhou1 en1 lai2 zai3 xiang4 sheng1 ya2 lin2 qing1 chang2 cheng2 wen2 hua4 chu1 ban3 gong1 si1 1991nian2yue4 pp.- SSReader Digital Library

G65

ren4 bi4 shi2 yin3 lu4 xi1 wei4 dan1 si4 chuan1 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.36-42 SSReader Digital Library

G66

ju4 qiu1 bai2 ping2 zhuan4 ye4 nan2 he2 hai3 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp. 139-146 SSReader Digital Library

G67

xiang4 jing3 yu2 chuan2 he2 gu3 zhi4 shang4 hai3 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 pp.69-74 SSReader Digital Library

G68

xiao4 chu3 nuu3 chuan2 li3 chang4 pei2 chong2 qing4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.44-49 SSReader Digital Library

G69

liu2 bo2 cheng2 chuan2 dang1 dai4 zhong1 guo2 ren2 wu4 zhuan4 ji4cong2 shu1 bian1 ji2 bu4 dang1 dai4 zhong1 guo2 chu1 ban3 she4 1992nian211yue4 pp.594-599 SSReader Digital Library

G70

ge2 ming4 jiang1 shuai4 juan3 luo2 rong2 huan2 li3 rong2 de2 zhong1 guo2 qing1 nian2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.109-114 SSReader Digital Library

G71

ge2 ming4 jiang1 shuai4 juan3 zuo3 quan2 zhang1 zhong4 tian1 zhong1 guo2 qing1 nian2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.10-16 SSReader Digital Library

G72

ge2 ming4 jiang1 shuai4 juan3 chen2 geng1 mu4 xin1 zhong1 guo2 qing1 nian2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.5-10 SSReader Digital Library

G73

li3 ao2 zi4 chuan2 yu3 hui2 yi4 li3 ao2 ren2 min2 wen2 xue2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 pp.-12 SSReader Digital Library

G74

yi1 dai4 ming2 jiang4--peng2 xue3 feng1 zhuan4 ji4 feng2 wen2 gang1 wang2 yan2 zhang1 chen2 sui2 yuan2 he2 nan2 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991nian211yue4 pp.341-346 SSReader Digital Library

G75

ming4 yun4 de5 yun2mei2 you3 yu3 wu2 li4 e2 guang3 dong1 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 pp.91-97 SSReader Digital Library

G76

wo3 zhe4 san1 shi2 nian2 shen3 zui4 shen3 mei3 juan1 bei3 jing1 shi2 yue4 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp. 22-27 SSReader Digital Library

G77

fu3 shuai4 yi4 wen2 ji4 shi2--ji4 zhang1 xue2 liang2 de5 lao3 zuo3 chen2 zhang1 zuo4 xiang1 lu3 ren2 sun1 gui4 tian2 zhong1 guo2 wen2 shi3 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp. 214-219 SSReader Digital Library