Category J    Science (Academic prose)

(Note: Some texts may be shortened)

J01

jian3 fei2 xin1 fa3 yu3 ji4 qiao3 pan1 rong2 wen2 sect. chap. web page http://www.lib.szu.edu.cn

J02

fo2 jiao4 yu3 zhong1 guo2 shao3 shu4 min2 zu2 wen2 xue2 yu4 long2 yu2 shen1 zun4 da4 xue2 xue2 bao4( ren2 wen2 she4 hui4 ke1 xue2 ban3)1991nian2() pp.- http://www.lib.szu.edu.cn

J03

lao3 nian2 shi2 yang3 shi2 liao2 gu4 kui2 qin2 gao1 yong3 rui4 parts and web pages http://www.lib.szu.edu.cn

J04

li4 liang4bei1 ju4 yu3 ying1 xiong2 zhu3 yi4--xiang4 zheng1 biao3 xian4 zhu3 yi4 hua4 jia1 ding1 fang1 li4 xian4 ting2 web page http://art.cn.tom.com

J05

21shi4 ji4 de5 tiao3 zhan4 yu3 ji1 yu4--quan2 qiu2 huan2 jing4 yu3 fa1 zhan3 zhong4 shu4 kong3 shi4 jie4 zhi1 shi2 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 pp.120-125 SSReader Digital Library

J06

bei3 jing1 da4 xue2 ke1 xue2 yu3 she4 hui4 cong2 shu1 fang1 fa3 de5 bi3 jiao4--yan2 jiu4 zi4 ran2 yu3 yan2 jiu4 she4 hui4 bei3 jing1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.10-14 SSReader Digital Library

J07

dian4 nao3 yu3 ji1 qi4 ren2 zhao4 wei4 jie2 ji2 jia1 ling2 pp.29-35 SSReader Digital Library

J08

wei2 xing2 ji4 suan4 ji1 yuan2 li3 ji2 ying4 yong4 ji1 chu3 gao1 yuan2 hua2 ke1 xue2 ji4 shu4 wen2 xian4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.79-88 SSReader Digital Library

J09

fan3 guang1--zhong1 yi1 xue2 fang1 fa3 lun4 fen1 xi1 pan1 wei4 xing1 an1 hui1 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.132-136 SSReader Digital Library

J10

dian4 ci2 xue2 jiang3 yong3 lin2 1991nian210yue4 pp.162-167 SSReader Digital Library

J11

gong1 cheng2 xi4 tong3 de5 gui1 hua2 yu3 she4 ji4 ruan3 lian2 zhang1 guo2 dong4 bei3 jing1 hang2 kong1 hang2 tian1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 pp.- SSReader Digital Library

J12

ji1 ceng2 zheng4 zhi4 jiao4 yu4 man4 tan2 wu2 chang1 de2 guo2 fang2 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.62-68 SSReader Digital Library

J13

jiu3 qu1 lian2 huan2 gong1 li3 fa3 zhen1 di4 duan4 hong2 wen2 1991nian2yue4 pp.- SSReader Digital Library

J14

jun1 dui4 jian4 she4 de5 zhi1 cheng1 dian3 wu2 qing1 tian2 guo2 fang2 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp. 24-30 SSReader Digital Library

J15

ke1 xue2 ren4 shi2 lun4 jian3 ming2 jiao4 cheng2 li3 zu3 yang2 nan2 kai1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.35-40 SSReader Digital Library

J16

kong4 zhi4 lun4 ?? xin4 xi2 lun4 ?? xi4 tong3 lun4 yu3 xian4 dai4 guan3 li3 zhang1 wen2 huan4 liu2 guang1 xia2 su1 lian2 yi4 bei3 jing1 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 pp.235-240 SSReader Digital Library

J17

kou3 cai2 yi4 shu4--ji1 chu3 kou3 cai2 xue2 wang2 dong1 gao1 yong3 hua2 guang1 ming2 ri4 bao4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.76-81 SSReader Digital Library

J18

lun4 ma3 ke4 si1 zhu3 yi4 zi4 ran2 zhe2 xue2--zheng1 ming2 ji2 cha2 ru3 qiang2 bei3 jing1 chu1 ban3 she4 1991nian212yue4 pp.76-81 SSReader Digital Library

J19

sheng1 wu4 ji4 shu4 liu2 da4 jun1 pp.13-20 jiang1 su1 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1992nian212 yue4 SSReader Digital Library

J20

xian4 dai4 zi4 ran2 ke1 xue2 zhe2 xue2 yin3 lun4 zhu1 xin1 xuan1 hua2 dong1 shi1 fan4 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.200-204 SSReader Digital Library

J21

xin1 li3 yang3 sheng1 zhi1 dao4--jian4 kang1 xin1 li3 xue2 man4 tan2 li3 yao4 ting2 le4 guo2 an1 wu3 jun1 li4 li3 gui4 zhi1 zhao4 guo2 en1 tian1 jin1 ke1 ji4 fan1 yi4 gong1 si1 1991nian2yue4 pp.126-132 SSReader Digital Library

J22

xin1 neng2 yuan2 ji4 shu4 ma3 jing1 guo2 jiang1 su1 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 pp.60-68 SSReader Digital Library

J23

yu3 yan2 xin1 li3 xue2 peng2 dan1 ling2 tan2 li4 hai3 1991nian211yue4 pp.141-148 SSReader Digital Library

J24

zhong1 guan1 jing1 ji4 diao4 kong4 li3 zhong4 liu3 ji4 shen1 gai3 ge2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.113-118 SSReader Digital Library

J25

zhong1 guo2 ke1 xue2 ji4 shu4 shi3 xue2 shu4 tao3 lun4 hui4 lun4 wen2 ji2 1991 feng2 yu4 qin1 zhang1 jia1 zhi4 ke1 xue2 ji4 shu4 wen2 xian4 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 pp.87-91 SSReader Digital Library

J26

zhong1 guo2 mei2 tan4 ke1 xue2 ji1 jin1 ke1 yan2 cheng2 guo3 lun4 wen2 ji2 zhong1 guo2 mei2 tan4 ke1 xue2 ji1 jin1 hui4 bian1 mei2 tan4 gong1 ye4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.175-180 SSReader Digital Library

J27

guo2 wai4 jing1 ji4 ti3 zhi4 yan2 jiu4 1988.12--1991.12 guo2 jia1 jing1 ji4 ti3 zhi4 gai3 ge2 wei3 yuan2 hui4 guo2 wai4 jing1 ji4 ti3 zhi4 si1 pp.209-215 SSReader Digital Library

J28

han4 yu3 xin4 xi2 chu3 li3 yan2 jiu4 zhang1 pu3 bei3 jing1 yu3 yan2 wen2 hua4 xue2 yuan4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.180-187 SSReader Digital Library

J29

ren2 yu3 zi4 ran2 de5 dui4 hua4--guan1 cha2 yu3 shi2 yan4 gui4 qi3 quan2 zhang1 zhang3 ran2 zhe4 jiang1 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 pp.101-108 SSReader Digital Library

J30

wo3 guo2 li4 shi3 shang4 de5 ke1 xue2 fa1 ming2 qian2 wei3 chang2 chong2 qing4 chu1 ban3 she4 1989nian2yue4 pp.69-76 SSReader Digital Library

J31

1991zi4 ran2 ke1 xue2 nian2 jian4 chen2 jia1 geng1 jiang3 lun4 wen2 zi4 ran2 ke1 xue2 nian2 jian4 bian1 ji2 bu4 pp.- SSReader Digital Library

J32

bei3 jing1 guang3 bo1 xue2 yuan4 xue2 bao4 1991nian2 di4qi1zong350qi1)《bei3 jing1 guang3 bo1 xue2 yuan4 xue2 bao4bian1 ji2 bu4 pp.19-21 SSReader Digital Library

J33

dang1 dai4 zhong1 guo2 de5 ruo4 gan1 jing1 ji4 zheng4 ce4 ji2 qi2 li3 lun4 (1991nian2 zeng1 ding4 ben3) xie4 bai3 san1 zhong1 guo2 ren2 min2 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1989nian2yue4 pp.60-65 SSReader Digital Library

J34

guo2 ji4 jing1 ji4 yu3 zhong1 guo2 dui4 wai4 jing1 ji4 guan1 xi4(1991-1992)《guo2 ji4 jing1 ji4 yu3 zhong1 guo2 dui4 wai4 jing1 ji4 guan1 xi4bian1 xie3 zu3 pp.103-108 SSReader Digital Library

J35

kun1 chong2 xue2 yan2 jiu4 ji2 kan1 di4 shi2 ji2 1991 zhong1 guo2 ke1 xue2 yuan4 shang4 hai3 kun1 chong2 yan2 jiu4 suo3 bian1 shang4 hai3 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 pp.35-39 SSReader Digital Library

J36

liu2 guo2 guang1 jing1 ji4 wen2 xuan3(19911992)liu2 guo2 guang1 jing1 ji4 guan3 li3 chu1 ban3 she4 1993nian210yue4 pp.134-139 SSReader Digital Library

J37

qing1 dai4 de5 bian1 jiang1 kai1 fa1--1991nian2 guo2 ji4 qing1 shi3 xue2 shu4 tao3 lun4 hui4 lun4 wen2 ji2 wang2 rong2 sheng1 wang2 gang1 xi1 nan2 shi1 fan4 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1994nian2yue4 pp.164-168 SSReader Digital Library

J38

xin1 wen2 yan2 jiu4 zi1 liao4 zong3 di459ji2 zhong1 guo2 she4 hui4 ke1 xue2 yuan4 xin1 wen2 yan2 jiu4 suo3xin1 wen2 yan2 jiu4 zi1 liao4bian1 ji2 bu4 bian1 ji2 zhong1 guo2 she4 hui4 ke1 xue2 chu1 ban3 she4 1992nian212yue4 pp.69-75 SSReader Digital Library

J39

xue2 bao4 bian1 ji2 xue2 gai4 lun4 bu3 qing4 hua2 hu2 nan2 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 pp.169-173 SSReader Digital Library

J40

ji4 hua2 jing1 ji4 yu3 shi4 chang2 tiao2 jie2 you3 ji1 jie2 he2 de5 shi2 jian4 ji2 gai3 ge2 de5 qu3 xiang4 zhang1 rong2 gao1 li3 hui1 wang2 yu2 zhao4 zhong1 guo2 jing1 ji4 ti3 zhi4 gai3 ge2 lun4 wen2 ji2(1991) zhong1 guo2 jing1 ji4 ti3 zhi4 gai3 ge2 yan2 jiu4 hui4 pp.43-47 SSReader Digital Library

J41

qian3 tan2 wu3 ze2 tian1 yan2 jiu4 zhong1 guo2 tang2 shi3 xue2 hui4 lun4 wen2 ji2 (1991nian2 zhong1 guo2 tang2 shi3 xue2 hui4 bian1 san1 qin2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.67-72 SSReader Digital Library

J42

guan1 yu2 wan2 shan4 yu3 tong3 yi1 wo3 guo2 ge4 ren2 suo3 de5 zheng1 shui4 zhi4 du4 de5 si1 kao3 yang2 zhi4 qing1 1992guo2 ji4 shui4 shou1 lun4 wen2 ji2 zhong1 guo2 shui4 wu4 xue2 hui4 guo2 ji4 shui4 shou1 zhuan1 ye4 wei3 yuan2 hui4 pp.289-294 SSReader Digital Library

J43

dui4 kuai4 ji4 ji1 ben3 zhi2 neng2 wen4 ti2 de5 zhi2 yi2 wang2 fu2 yi4 kuai4 ji4 xue2 lun4 wen2 xuan3(1990zhi41992nian2 zhong1 guo2 kuai4 ji4 xue2 hui4 pp.54-59 SSReader Digital Library

J44

qian3 tan2 yi1 liao2 xi4 xue2 sheng1 jin4 ru4 gao1 nian2 ji2 de5 jiao4 yu4 yu3 guan3 li3 wu3 shi4 qiang2 fan4 wu1 fei1 jian4 yuan4 liu4 shi2 zhou1 nian2 ji4 nian4 lun4 wen2 xuan3 bian1(1992-1993) guang3 dong1 sheng3 zhong1 yi1 yuan4 pp.17-20 SSReader Digital Library

J45

lun4 chan3 pin3 xin4 xi2 ku4 wen2 xian4 zhu3 ti2 zi4 dong4 fu4 ci2 biao1 yin3 xi4 tong3 she4 ji4 ou1 jin1 sen1 xue2 shu4 hui4 yi4 lun4 wen2 xuan3 (1989-1990) zhong1 guo2 ke1 xue2 ji4 shu4 qing2 bao4 xue2 hui4 pp.115-121 SSReader Digital Library

J46

yi1 er4 ba1 yu1 song1 hu4 kang4 zhan4 shu4 lun4 ma3 zhong4 lian2 kang4 ri4 zhan4 zheng1 yan2 jiu4》1992nian2 di4qi1 pp.110-114 SSReader Digital Library

J47

bao3 hu4 di4 qiu2 chi2 xu4 sheng1 cun2 zhan4 lue4 shi4 jie4 zi4 ran2 bao3 hu4 tong2 meng2 lian2 he2 guo2 huan2 jing4 gui1 hua2 shu3 deng3 he2 bian1 zhong1 guo2 huan2 jing4 ke1 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

J48

ren2 sheng1 zhe2 li3 wang2 dian4 qing1 bei3 jing1 shi1 fan4 xue2 yuan4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.210-215 SSReader Digital Library

J49

shen3 mei3 she4 hui4 xue2 huang2 ji2 wei3 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 di4ban3 pp.30-36 SSReader Digital Library

J50

ren2 wen2 zong1 lun4 yang2 chun1 shi2 hei1 long2 jiang1 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.15-19 SSReader Digital Library

J51

chou1 yang4 diao4 cha2 ji4 shu4 yu3 ying4 yong4 zhang1 xiao3 di4 shang4 hai3 ke1 xue2 ji4 shu4 wen2 xian4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp. -8,pp.13-14 SSReader Digital Library

J52

fa1 zhan3 yu3 jue2 ze2--1990nian2 zhong1 guo2 fa1 zhan3 xing2 shi4 fen1 xi1 yan2 jiu4 zhong1 guo2 ke1 xue2 ji4 shu4 qing2 bao4 yan2 jiu4 suo3fa1 zhan3 yu3 jue2 ze2bian1 ji2 bu4 ke1 xue2 ji4 shu4 wen2 xian4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.59-63 SSReader Digital Library

J53

xian4 dai4 yu2 lun4 xue2 xu2 xiang4 hong2 zhong1 guo2 guo2 ji4 guang3 bo1 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.-13 SSReader Digital Library

J54

jin1 rong2 zheng4 ce4 si1 kao3 yu3 xuan3 ze2 wang2 qi3 ren2 si4 chuan1 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.29-33 SSReader Digital Library

J55

fa1 zhan3 zhan4 lue4 yu3 ke1 xue2 jue2 ce4 ding1 hou4 de2 ji2 lin2 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.107-114 SSReader Digital Library

J56

xin1 bian1 jiao4 yu4 xue2 jiao4 cheng2 ye4 lan2 hua2 dong1 shi1 fan4 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian210yue4 di4ban3 pp.121-127 SSReader Digital Library

J57

yu3 yan2 xue2 lun4 wen2 ji2 zhang1 qing1 chang2 shang1 wu4 yin4 shu1 guan3 1993nian210yue4 di4ban3 pp.269-274 SSReader Digital Library

J58

zhong1 wen2 xin4 xi2 chu3 li3 he2 xian4 dai4 han4 yu3 gui1 fan4 hua4 fang1 shi4 zeng1 yu3 yan2 yan2 jiu4 yu3 ying4 yong4 shang1 wu4 yin4 shu1 guan3 1992nian2yue4 di4ban3 pp.269-274 SSReader Digital Library

J59

han4 yu3 xin4 xi2 chu3 li3 yan2 jiu4 zhang1 pu3 bei3 jing1 yu3 yan2 xue2 yuan4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp. 34-39 SSReader Digital Library

J60

80nian2 dai4 yu390nian2 dai4 zhong1 guo2 xian4 dai4 han4 yu3 yu3 fa3 yan2 jiu4 shi4 jie4 han4 yu3 jiao4 xue2》、《yu3 yan2 jiao4 xue2 yu3 yan2 jiu4za2 zhi4 bian1 ji2 bu4 bei3 jing1 yu3 yan2 xue2 yuan4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.224-228 SSReader Digital Library

J61

ke1 xue2 li3 lun4 mo2 xing2 de5 jian4 gou1 zhang1 qiong2 zhe4 jiang1 ke1 xue2 ji4 shu4 chu1 ban3 she4 1990nian210yue4 di4ban3 pp.20-28 SSReader Digital Library

J62

shi2 yong4 ke1 ji4 yan2 jiu4 fang1 fa3 yang2 dao4 yun3 cheng2 du1 ke1 ji4 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian211yue4 di4ban3 pp.32-37 SSReader Digital Library

J63

xie2 tiao2 lun4 wang2 zhi1 zhang1 shang4 hai3 she4 hui4 ke1 xue2 yuan4 chu1 ban3 she4 zhong1 guo2 ren2 min2 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.85-90 SSReader Digital Library

J64

xi4 tong3 ke1 xue2 yuan2 li3 miao2 dong1 sheng1 zhong1 guo2 ren2 min2 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.31-35 SSReader Digital Library

J65

zhong1 guo2 lian4 you2 ji4 shu4 hou2 xiang2 lin2 zhong1 guo2 shi2 hua4 chu1 ban3 she4 1991nian212yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

J66

gao1 deng3 xue2 xiao4 jiao4 cai2 shu4 ju4 ku4 xi4 tong3 gai4 lun4 di4 er4 ban3 sa4 shi1 ?? gao1 deng3 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

J67

ren2 gong1 zhi4 neng2--meng4 xiang3 xian4 shi2 wei4 lai2 xu2 zhi4 min3 li3 li4 si4 chuan1 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.66-72, pp.75-80 SSReader Digital Library

J68

UNIX xi4 tong3 de5 an1 quan2 yu3 fang2 wei4 fang1 yi4 ming2 yan2 wei3 bei3 jing1 hang2 kong1 hang2 tian1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 di4ban3 pp.13-16 SSReader Digital Library

J69

shi2 yong4 ruan3 jian4 gong1 cheng2 zheng4 ren2 jie2 qing1 hua2 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.- SSReader Digital Library

J70

dian4 zi5 cai2 liao4 yu3 gong1 yi4 xue2 huang2 yun4 tian1 zheng4 de2 xiu1 xi1 an1 jiao1 tong1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1990nian2yue4 di4ban3 pp.14-17 SSReader Digital Library

J71

wen2 hua4 xian4 xiang4 xue2 hu2 xiao1 hu2 nan2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.149-153 SSReader Digital Library

J72

luu3 you2 jing1 ji4 xue2 zhang1 hui1 1991nian2yue4 di4ban3 pp.236-241 SSReader Digital Library

J73

xiao1 fei4 zhe3 xing2 wei2 xue2 dui4 qi4 ye4 ying2 xiao1 ce4 lue4 de5 qi3 shi4 wu2 zhen1 yu2 jian4 li4 si4 chuan1 ren2 min2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.104-110 SSReader Digital Library

J74

guan3 li3 xue2 ji1 chu3 wang1 ke4 ren2 zhong1 guo2 lao2 dong4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.32-37 SSReader Digital Library

J75

lao2 dong4 xin1 li3 xue2 ye4 jiao1 jiao1 shi2 kan1 wang2 xin1 chao1 bei3 jing1 jing1 ji4 xue2 yuan4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.73-79 SSReader Digital Library

J76

ji4 shu4 de5 ren2 xing4 mian4 yu3 fei1 ren2 xing4 mian4 xiao4 feng1 ke1 xue2 ji4 shu4 wen2 xian4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.208-213 SSReader Digital Library

J77

gong1 ye4 jing1 ji4 yu3 qi4 ye4 guan3 li3 ji1 chu3 zhi1 shi2 ben3 shu1 bian1 xie3 zu3 1991nian2yue4 di4ban3 pp.75-80 SSReader Digital Library

J78

wo3 guo2 wei2 dian4 zi5 bo1 shu4 fa1 zhan3 yu3 ying4 yong4 qian2 jing3 yu4 ce4 fan4 bing3 quan2 wang2 xin1 hua2 qian2 sheng3 san1 bao1 zong1 ming2 zhong1 guo2 ke1 xue2 ji4 shu4 lan2 pi2 shu1 di4hao4 xin4 xi2 ji4 shu4 fa1 zhan3 zheng4 ce4 1990nian210yue4 di4ban3 pp.83-86 SSReader Digital Library

J79

jiu3 shen2 de5 ling2 guang1--wen2 xue2 qing2 xu4 lun4 zhu1 shou4 tong2 yan2 bian1 da4 xue2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.176-181 SSReader Digital Library

J80

xin1 shi4 ji4 wen2 cong2 nuu3 xing4 yu3 yue4 du2 qi1 dai4 wang2 fei1 xia2 xi1 ren2 min2 jiao4 yu4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 di4ban3 pp.39-44 SSReader Digital Library