Category R    Humour

(Note: Some texts may be shortened)

R01

zhong1 guo2 xiao4 hua4 shen1 jun4 shang4 hai3 wen2 yi4 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.471-479 SSReader Digital Library

R02

you1 mo4 yu3 xiao4 hua4 nan2 fang1 jie3 fang4 jun1 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 pp.19-28 SSReader Digital Library

R03

xiao4 po4 du4 pi2 liu2 yong3 long2 dong3 zhi4 yong3 guo2 ji4 wen2 hua4 chu1 ban3 gong1 si1 1992nian2yue4 pp.115-122 SSReader Digital Library

R04

liang3 xing4 you1 mo4 ji2 jin3 hu2 mo4 jiao1 liu2 yan4 sheng1 zhong1 guo2 fu4 nuu3 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4pp.196-207 SSReader Digital Library

R05

ming2 ren2 de5 you1 mo4 yu3 miao4 da2 su1 jie2 xiao3 zhong1 guo2 qing1 nian2 chu1 ban3 she4 1993nian2yue4 pp.- SSReader Digital Library

R06

cong1 ming2 ren2 he2 sha3 gua1 de5 gu4 shi4 zhang1 wen2 jun1 wang2 qing4 ge2 zhong1 guo2 guang3 bo1 dian4 shi4 chu1 ban3 she4 1992nian2yue4 pp.38-44 SSReader Digital Library

R07

gu3 jin1 zhong1 wai4 xiao4 hua4 da4 quan2 gao1 hui4 li3 ming2 ma3 wen2 liu2 shan1 hua2 ling2 chu1 ban3 she4 1991nian2yue4 pp.161-171 SSReader Digital Library

R08

xian4 dai4 xiao4 hua4shi2 yi1 web page http://www.ebook007.com

R09

shi4 jie4 wu3 qian1 nian2 you1 mo4 da4 quan2 zhi1 zhong1 guo2 juan3 web page http://www.ebook007.com