Σκοποί και στόχοι

Το CUIDAR είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει στόχο να ενισχύσει την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών αστικών κοινωνιών στις καταστροφές και να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα που εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης καταστροφών να λάβουν υπόψη και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών πιο αποτελεσματικά.

Οι στόχοι του CUIDAR:

-Να κατανοήσει καλύτερα τις αντιλήψεις και ανάγκες των παιδιών αστικών περιοχών για τον κίνδυνο και τις καταστροφές.

-Να ενισχύσει την κατανόηση των παιδιών αναφορικά με τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν, για να προετοιμαστούν τα ίδια, οι οικογένειές τους και οι κοινότητές τους.