Σχετικά με εμάς

cuidar-03  cuidar-05  cuidar-04  cuidar-02

Οι καταστροφές και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτελούν μοναδικές και σύνθετες εκφάνσεις της φύσης και του πολιτισμού. Η  αναγνώριση των αναγκών διαφορετικών πληθυσμών είναι σημαντική για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστροφών και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών. Ωστόσο, πολλά προγράμματα αναφορικά με τις καταστροφές αντιμετωπίζουν τους αποδέκτες των καταστροφών ως θύματα και ως μια ομοιογενή ομάδα.

Δυστυχώς, (με λίγες εξαιρέσεις), τα παιδιά δεν φαίνονται να αποτελούν ενεργοί και εμπλεκόμενοι συμμετέχοντες σε εθνικές και διεθνείς διαδικασίες σχεδιασμού προγραμμάτων για καταστάσεις έκτακτων αναγκών και καταστροφών. Οι καταστροφές είναι ποικίλες και μπορούν να συνδέονται με πλημμύρες, καύσωνες, την έλλειψη νερού και τροφίμων, την πληθυσμιακή μετατόπιση και τις συγκρούσεις.

Μελέτες έχουν δείξει ότι, όταν τα παιδιά συνήθως είναι σημείο αναφοράς, αντί να αποτελούν πηγή ενημέρωσης. Ωστόσο, η κατανόηση των απόψεων των παιδιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας: τα παιδιά είναι μέλη της κοινότητας και της κοινωνίας και μελλοντικοί πολίτες και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και αντιμετώπιση των καταστροφών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του CUIDAR ενθαρρύνεται η ανάπτυξη προγραμμάτων αναφορικά με καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αξιοποιούν τις εμπειρίες και τις απόψεις των παιδιών και αναγνωρίζουν τη σημασία και την ευαλωτότητα που μπορούν να έχουν οι καταστροφές για τη ζωή των παιδιών σε όλο τον κόσμο.