Πώς δουλεύουμε

To CUIDAR περιλαμβάνει οκτώ πακέτα εργασίας.

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, των πολιτικών εγγράφων και των προγραμμάτων αναφορικά με τη διαχείριση καταστροφών και τα παιδιά.

Στα μαθησιακά εργαστήρια θα συμμετέχουν παιδιά καθώς και άτομα που εμπλέκονται στη διαχείριση καταστροφών με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη διαμόρφωση πολιτικών και προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών.

Στο πλαίσιο του CUIDAR θα γίνουν ενέργειες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ευαισθητοποίησης των αρμόδιων για τη διαχείριση των καταστροφών αναφορικά με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των παιδιών για να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό πολιτικών και πρακτικών.

Η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εμπλοκή και τη συμμετοχή των παιδιών σε θέματα καταστροφών.