Evanthia Koukouli

PhD student
  • Extreme Value Statistics